ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :พญ.หัทยา ดำรงค์ผล
Hattaya Dumrongphol, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จิตเวชเด็กและวัยรุ่น

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
- - - - - - *09-12 น.

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
   ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์กุมารแพทย์

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ กุมารแพทย์ทั่วไป
พ.ญ.กรมิกา สรรพวิทยกุล กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ปัญญา กล่อมฤทัย กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.กมล เผือกเพ็ชร กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ. มงคล ชาญวณิชตระกูล กุมารแพทย์ทั่วไป
นพ.ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข กุมารแพทย์ทั่วไป
พญ.ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา กุมารแพทย์โรคโรคติดเชื้อ
พญ.พนิดา ฤทธิเดช กุมารแพทย์โรคทารกแรกเกิด
พญ.พรระวี เพลินธรรมคุณ กุมารแพทย์โรคหัวใจ
พญ.กนกนภัส ไชยรักษ์ กุมารแพทย์โรคหัวใจ
พญ.มุทิตา ช่างภิญโญ กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
พญ.ธนิกา บุญมาก กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการ
นพ.วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา
รศ.พญ.สุวรรณี พันเจริญ กุมารแพทย์ด้านประสาทวิทยา
  พญ.นันทิกา จรรยาพูน กุมารศัลยศาสตร์
พญ.ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์ กุมารศัลยศาสตร์
นพ.ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.มนตรี ตู้จินดา กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.วรวิชญ์ เหลืองเวชการ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
พญ.นิภาศิริ วรปาณิ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
พญ.ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์ กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
นพ.เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ กุมารแพทย์ด้านโรคผิวหนัง
พญ.ภารวี กตเวทิน กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
พญ.วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
นพ.สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ กุมารแพทย์ด้านโรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ
พญ.ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล กุมารแพทย์ด้านโลหิตวิทยา
พญ.หัทยา ดำรงค์ผล กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น
พญ.กมลวิสาข์ เตชะพูลผล กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น
พญ.ปรารถนา สวัสดิสุธา กุมารแพทย์ด้านจิตวิทยาและวัยรุ่น


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700