ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :ทพญ.กาญจนา กาญจนเสวี
Kanchana Karnchanasevee, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง, Advance Prosthodogcus from College of Dentistry University of Ilinois, National Board Dental Examinatios From The American Dental Accociation.


ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น. - 08-20 น. 08-20 น. 08-20 น. - 15-20 น.


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามศูนย์ทัตกรรมเที่ยงคืนได้ที่
โทร. 0-2884-7000 ต่อศูนย์ทันตกรรมเที่ยงคืน  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


***หัวหน้าศูนยทันตกรรมเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา ทพญ.กาญจนา กาญจนเสวี***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
ท.พ.พิชัยยุทธ์ วานิชชานนท์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.กัลยา อุดมระติ ทันตกรรมทั่วไป
รศ.ทพ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์ ทันตกรรมทั่วไป
ท.พ.ศิริชัย ชูประวัติ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.จุฑารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.วรรณฉวี ฉวีสุข โรคปริทันต์
ทพญ.สุกานดา แจ้งอริยวงศ์ โรคปริทันต์
ท.พ.พิษณุ เจนกิตติวงศ์ โรคปริทันต์
ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ ทันตกรรมบดเคี้ยว
ทพญ.นงนภา หิรัญยะวะสิต รักษาคลองรากฟัน
ทพญ.สุจิตรา สุขวัจน์ รักษาคลองรากฟัน
ทพญ.สุธาสินี พรวรนันท์ รักษาคลองรากฟัน
ท.พ.สุวัฒน์ พิสุทธิกุลชัย รักษาคลองรากฟัน
ผศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.ดร.ลัดดา วินารักษ์วงศ์ ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ (วิชชุญานนท์) ทันตกรรมจัดฟัน
ท.พ.นิวัฒน์ พันธ์ไพศาล ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ศัลยกรรมช่องปาก
ท.พ.ชุมพล กฤตยะพงษ์ ศัลยกรรมช่องปาก
ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช ศัลยกรรมช่องปาก
ท.พ.ธนสิทธิ์ เอกอำนวย ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ศิรินทริภา ลือเวศย์วณิช ศัลยกรรมช่องปากและทันตกรรมสำหรับเด็ก
ท.พ.ก่อพงศ์ อานมณี ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ปรียา เศรษฐกิจนุกูล ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.พรทิพย์ ศิริรัตนกูล ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ท.พ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.กาญจนา กาญจนเสวี ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.พ.ไพจิตร หัมพานนท์ ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.พ.เอกรินทร์ ศิริกุลเสถียร ทันตกรรมประดิษฐ์


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โทร. 0-2884-7000 ต่อแผนกทันตกรรม


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700