ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :ทพญ.มุทิตา พัวพิพัฒน์พงษ์
Mutita Puapipatpong,D.D.S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล


ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น. - - - - - -


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามศูนย์ทัตกรรมเที่ยงคืนได้ที่
โทร. 0-2884-7000 ต่อศูนย์ทันตกรรมเที่ยงคืน  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


***หัวหน้าแผนกทันตกรรมเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา ทพญ.กาญจนา กาญจนเสวี***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
ท.พ.พิชัยยุทธ์ วานิชชานนท์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.กัลยา อุดมระติ ทันตกรรมทั่วไป
รศ.ทพ.ดร.นพคุณ วงษ์สวรรค์ ทันตกรรมทั่วไป
ท.พ.ศิริชัย ชูประวัติ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.ชรินญา กาญจนเสวี ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.จุฑารัตน์ ฉันท์เรืองวณิชย์ ทันตกรรมทั่วไป
ทพญ.วรรณฉวี ฉวีสุข ทันตกรรมโรคปริทันต์
ทพญ.สุกานดา แจ้งอริยวงศ์ ทันตกรรมโรคปริทันต์
ท.พ.พิษณุ เจนกิตติวงศ์ ทันตกรรมโรคปริทันต์
ทพญ.พนมพร วานิชชานนท์ ทันตกรรมบดเคี้ยว
ทพญ.กาญจนา กาญจนเสวี ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.พ.ไพจิตร หัมพานนท์ ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.พ.เอกรินทร์ ศิริกุลเสถียร ทันตกรรมประดิษฐ์
ท.พ.ก่อพงศ์ อานมณี ทันตกรรมประดิษฐ์และทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ปรียา เศรษฐกิจนุกูล ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.พรทิพย์ ศิริรัตนกูล ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ท.พ.อัครพงษ์ ลาภากุลชัย ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.ศิรินทริภา ลือเวศย์วณิช ศัลยกรรมช่องปากและทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทพญ.กรรณิกา ชูเกียรติมั่น ศัลยกรรมช่องปาก
ทพ.ชุมพล กฤตยะพงษ์ ศัลยกรรมช่องปาก
ท.พ.นิวัฒน์ พันธ์ไพศาล ศัลยกรรมช่องปาก
ผศ.ทพ.สมยศ ลือเวศย์วณิช ศัลยกรรมช่องปาก
ท.พ.กีรกุล ช่วยชู ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.ภคินี วัฒนาธิษฐาน ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.มุทิตา พัวพิพัฒน์พงษ์ ศัลยกรรมช่องปาก
ท.พ.ธนสิทธิ์ เอกอำนวย ศัลยกรรมช่องปาก
ทพญ.นงนภา หิรัญยะวะสิต ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ทพญ.สุจิตรา สุขวัจน์ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ทพญ.สุธาสินี พรวรนันท์ ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ท.พ.สุวัฒน์ พิสุทธิกุลชัย ทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน
ผศ.ทพ.สมชัย มโนพัฒนกุล ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.หทัยชนก เจริญยิ่ง ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.ดร.ลัดดา วินารักษ์วงศ์ ทันตกรรมจัดฟัน
ทพญ.หทัยรัตน์ รื่นอารมณ์ (วิชชุญานนท์) ทันตกรรมจัดฟัน


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถามหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่แผนกทันตกรรม โทร. 0-2884-7000 ต่อแผนกทันตกรรม


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700