ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :พญ.อรอร ธงอินเนตร
Oraorn Thonginnetra,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุแพทย์ด้านต้อหิน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 -  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ * โดยการนัด  ทีมแพทย์ศูนย์จักษุผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ.สุนทรี ตัณฑนันทน์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.วธูกานต์ รุ่งภูวภัทรี จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.นพคุณ ปัญญายิ่งยง จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.มงคล ธาดารติ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.สุมาลิน ตรัยไชยาพร จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.ชญาณี อิงคากุล จักษุแพทย์ทั่วไป
นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.สุชีรา ตติเวชกุล จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์ จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.อรวดี ธงอินเนตร จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.อิสรา เลิศจิรชัย จักษุแพทย์ทั่วไป
พญ.เอื้องนภา คงถาวร จักษุแพทย์ทั่วไป
น.พ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ จักษุแพทย์ด้านต้อกระจก
พญ.จิรภัส อนันตชัย จักษุแพทย์ด้านด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
นพ.เชาวรัช สมแก้ว จักษุแพทย์ด้านต้อหิน
พญ.ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล จักษุแพทย์ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
พญ.คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ จักษุแพทย์ด้านกระจกตา
นพ.อดิศัย วราดิศัย จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ.สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พ.ญ.มิงขวัญ ลำยองเสถียร จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ.พิริญา สุ่มสวัสดิ์ จักษุแพทย์ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700