ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน
Premjit Juntongjin,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขาตจวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 -  17-20 น.  -  -  -  17-20 น.  -

หมายเหตุ *
   ทีมแพทย์ศูนย์สุขภาพผิวและความงามผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ.ฐิตา สิทธวากุล ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
พญ.กิ่งรัก ดุลอำนวย ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
พญ.ภัทลดา อิงคนินันท์ ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
ผศ.พญ.เปรมจิต จันทองจีน ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
พญ.สินี เวศย์ชวลิต ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม
พญ.รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์ ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700