ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
Assoc. Prof. Suphakde Julavijitphong, M.D.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, ว.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว, ว.วงอนุสาขาเวช ศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 -  -  16.30-19.30 น.  -  -  09.30-12 น.  -

หมายเหตุ *  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
พญ.เอื้ออนงค์ ทองทับ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ.จปรัฐ ปรีชาพานิช ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
นพ.สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร
ผศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700