ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :พญ.กฤษณา ไทยทอง
Krisana Thaitong, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมโรคโสต-ศอ-นาสิก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
- - - - - 09-12 น. -

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
   ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์อายุรกรรม


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***

***หัวหน้าแผนกศูนย์อายุรกรรม 24 ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยา นพ.วุทธินันท์ สุขโต ***ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ.พิมลพรรณ รัตนมณีฉัตร อายุรกรรมทั่วไป
นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ อายุรกรรมทั่วไป
นพ.ดุษฏี โชคชัยเจริญศรี อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุรเทพ นพพรพันธุ์ อายุรกรรมทั่วไป
นพ.บุญเสริฐ ชัชวาลา อายุรกรรมทั่วไป
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล อายุรกรรมทั่วไป
พญ.วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ธนสิษฐ์ หงส์พนัส อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล อายุรกรรมโรคปอด
ศ.นพ.รังสรรค์ ปุษปาคม อายุรกรรมโรคปอด
นพ.วรัญชน์ วรรณศิริกุล อายุรกรรมโรคเลือด
ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.เจน เจียรธนะกานนท์ อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ศ.นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
พญ.สว่างจิตต์ สุรอมรกูล อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
นพ.วุทธินันท์ สุขโต อายุรกรรมโรคไต
นพ.ทวีชัย ทีปประสาน อายุรกรรมโรคไต
นพ.บุญธรรม จิระจันทร์ อายุรกรรมโรคไต
พญ.อติพร อิงค์สาธิต อายุรกรรมโรคไต
นพ.ภาษิต ไทรงาม อายุรกรรมทางจิตเวช
นพ.วีระ เขื่องศิริกุล อายุรกรรมทางจิตเวช
นพ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.นฤมล จิตพัฒนากิจ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.สุรีรัตน์ จารุหทัย อายุรกรรมโรคมะเร็ง
พญ.กมลรัตน์ พลไวย์ อายุรกรรมประสาทวิทยา
ศ.นพ.ปัญญ บุรณศิริ อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.พนัส ธัญญะกิจไพศาล อายุรกรรมประสาทวิทยา
พญ.ชวนนท์ พิมลศรี อายุรกรรมประสาทวิทยา
พญ.ยุวดี พิทักษ์ปฐพี อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรกรรมโรคข้อและรูมาตอยส์
พญ.ระวีพร มุขดี อายุรกรรมโรคข้อและรูมาตอยส์
นพ.สมบูรณ์ สันติกชกร อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.ฉันทิชา โชติกวณิชย์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.ชัยวัฒน์ นคเรศไอศูรย์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.วัชราภรณ์ บัวโฉม อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.กฤษณา ไทยทอง อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.มัลลิกา ผังเมืองดี อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
นพ.ธเนศ ชัยสถาผล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก นิติเวชวิทยา
พญ.ประไพพร แต่งอักษร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.คมเสก พรหโมปกรณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700