ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
รายชื่อแพทย์


ชื่อ :นพ.วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์
Warit Utanwutipong, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์, ประกาศนียบัตรสาขาศัลยศาสตร์การส่องกล้องฯ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
 12-17 น.  08-20 น. 20-07 น. - 12-20น.  07-17 น.  -

หมายเหตุ *
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111

ท่านสามารถรับชมเทปบันทึกสัมภาษณ์โทรทัศนได้ทางช่องทาง


  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


***หัวหน้าแผนกศัลยกรรมเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยา นพ.พนัส สวสถิต***


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ.จำเริญ สรพิพัฒน์ ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.พนัส สวสถิต ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.ชัยสิทธิ์ คุปต์วิวัฒน์ ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.ก่อเกียรติ ตระการวนิช ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.วริษฐ์ อุทารวุฒิพงศ์ ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.สุธีคณิต หัถพรสวรรค์์ ศัลยกรรมทั่วไป
พญ.กมลรัตน์ ภัทรกิตติกุล ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.กรกช เกษประเสริฐ ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.โกสินธ์ นิ่มปุญญกำพงษ์ ศัลยกรรมทั่วไป
นพ.มานิต สุชาตานนท์ ศัลยกรรมทางระบบประสาท
นพ.บุญเลิศ จันทราภาศ ศัลยกรรมทางระบบประสาท
นพ.ธีรพล วิทธิเวช ศัลยกรรมทางระบบประสาท
ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ศัลยกรรมเนื้องอก ศีรษะ ลำคอ และเต้านม
ดร.นพ.ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา ศัลยกรรมเนื้องอก ศีรษะ ลำคอ และเต้านม
นพ.พีรศักดิ์ ฉอตระการกิจ ศัลยกรรมตกแต่ง
นพ.ชาคริต เอี่ยมกิจการ ศัลยกรรมตกแต่ง
พญ.วรรณา เลิศสุขสวัสดิ์ ศัลยกรรมตกแต่ง
ผศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ศัลยกรรมโรคทรวงอก-หัวใจ
นพ.เอกชัย สินโสภณภาพ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศ.นพ.สุชาย สุนทราภา ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
ศ.นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.สุพิรักศ์ จิตประไพ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
นพ.ชัชเวทย์ หลิ่วโรจน์ทรัพย์ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
รศ.นพ.ประมุข มุทิรางกูร ศัลยกรรมหลอดเลือด
รศ.นพ.ชุมพล ว่องวานิช ศัลยกรรมหลอดเลือด
นพ.พุทธิพงศ์ นรนิตชัยกุล ศัลยกรรมหลอดเลือด


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700