ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอมอบก้าวแรกในการดูแลลูกน้อยของคุณ ผ่านบริการอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี ในด้าน
- การเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- การให้อาหารเด็กในวัยต่างๆ
- การดูแลรักษาและบำบัดโรคต่างๆ
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามวัย เช่น ฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค (BCG) ในเด็กแรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ หัดเยอรมัน หัด คางทูม ไข้สมองอักเสบ และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เยื่อหุ้มสมองอักเสบ HIB ไข้หวัดใหญ่ และโรคอีสุกอีใส เป็นต้น

  คลินิกกุมารแพทย์

โรคหัวใจเด็ก
เนื่องจากมีเด็กเป็นโรคหัวใจปีละหลายพันรายส่วนมากจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาจไม่มีอาการ ให้เห็นเมื่อแรกคลอด แต่จะแสดงอาการในไม่กี่เดือนต่อมา เช่น หอบ เหนื่อยเวลาดูดนมหรือร้องให้ หรือเขียว รพ. เจ้าพระยา มีทีมแพทย์โรคหัวใจเด็กที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคหัวใจเด็ก รวมทั้งการรักษาด้วยการ สวนหัวใจการผ่าตัดหัวใจ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจร
รักษา - โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด- โรคหัวใจวายในเด็ก - โรคหัวใจในเด็กโต
ให้คำปรึกษาและรักษา
- โรคไตในเด็ก
- การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- โรคไตอักเสบเฉียบพลัน หรือ เรื้อรัง
- โรคไตบวมเนโฟรติก (Nephrotic Syndrome)
- โรค SLE
- ความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเลือด ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น
คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก
- ให้การดูแลผิวหนังในเด็กทั่วไป
- ให้การรักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น โรคผื่นแพ้ โรคสะเก็ดเงิน โรคสิวในเด็กวัยรุ่น
คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก
- ดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ เช่น จามง่าย ไซนัสอักเสบบ่อย ผื่นลมพิษ
- สามารถทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ SKIN TEST เพื่อตรวจเช็คดูว่าเด็กแพ้อะไร และให้การรักษา
คลินิกกุมารแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ พร้อให้คำปรึกษาในด้าน
- โรคเด็กตัวเตี้ย
- เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินวัย
- โรคอ้วนในเด็ก
- โรคเบาหวานในเด็ก
- โรคต่อมไทรอยด์
คลินิกโรคเลือดในเด็ก
- ให้คำแนะนำและรักษา เด็กซีดจากสาเหตุต่างๆ
- โรคธาลัสซีเมียในเด็ก
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
คลินิกโรคระบบประสาท
- ดูแลรักษาผู้ป่วยลมชัก
- สมองอักเสบ
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก
คลินิกโรคทางเดินอาหารในเด็ก
ลินิกโภชนาการและโรคอ้วนในเด็ก

 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
น.พ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว สาขาต่อมไร้ท่อ
รศ.พลโท พญ. สุรีย์พร คุณาไทย โรคเลือดในเด็ก
พญ. ธนิกา บุญมา พัฒนาการเด็ก
พ.ญ. พนิดา ฤทธิเดช โรคทางทารกแรกเกิด
พ.ญ กรมิกา สรรพวิทยกุล กุมารเวชทั่วไป
พญ. ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์ ศัลยแพทย์
นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ กุมารเวชทั่วไป
พญ. นันทิกา จรรยาพูน ศัลยแพทย์
นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ โรคผิวหนังในเด็ก
พญ. กมลวิสาข์ เตชะพูลผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
น.พ. มนตรี ตู้จินดา โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
รศ.พญ. สุวรรณี พันเจริญ โรคระบบประสาทในเด็ก
น.พ. นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ กุมารเวชทั่วไป
พ.ญ. กนกนภัส ไชยรักษ์ โรคหัวใจเด็ก
ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์ โรคไตในเด็ก
พ.ญ. พรระวี เพลินธรรมคุณ โรคหัวใจเด็ก
น.พ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
พ.ญ. ภารวี กตเวทิน สาขาต่อมไร้ท่อ
พ.ญ. ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา โรคติดเชื้อในเด็ก
พ.ญ. ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล โรคเลือดในเด็ก
พ.ญ. หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
น.พ. สมชาติ สุทธิกาญจน์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
รศ.น.พ. จตุพร โชติกวณิชย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
คุณ ณิชาภัทร ศรีนฤวรรณ นักกิจกรรมบำบัด
คุณ กาญจนา อ่วมสมพงษ์ นักแก้ไขการพูด
คุณ ใหม่ศิริ พิมพาลัย นักแก้ไขการพูด
น.พ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ โรคระบบประสาทในเด็ก
ท.พ. ก่อพงศ์ อานมณี ทันตกรรมในเด็ก
ทพญ. พรทิพย์ ศิริรัตนกูล ทันตกรรมในเด็ก
ทพญ. ศิรินทริภา ลือเวศย์วณิธ ทันตกรรมในเด็ก
ทพ. อัครพงษ์ ลาภากุลชัย ทันตกรรมในเด็ก
น.พ. ปัญญา กล่อมฤทัย กุมารเวชทั่วไป
พญ. มุทิตา ช่างภิญโญ พัฒนาการเด็ก
นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ กุมารเวชทั่วไป
นพ. กมล เผือกเพ็ชร กุมารเวชทั่วไป
พญ. นิภาศิริ วรปาณิ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
พญ. ปรารถนา สวัสดิสุธา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700