ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง

ตา เป็นอวัยวะที่สำคัญทีสุดอีกส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ดังนั้นจึงต้อง ดูแลและถนอมดวงตาให้เป็นปกติและ ปลอดภัยอย่างดีที่สุดหากเกิดความผิดปกติและนำไปสู่การสูญเสียดวงตาก็ะจทำให้ท่านเผชิญ กับโลกที่มืดมิด
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) พร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่านตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีมากด้วยประสบการณ์บริการ-อย่างอบอุ่น และใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ เตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านวางใจและมั่นใจ การดูแลและรักษาตามมาตรฐานสากล

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเครื่องมือในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พ.ญ. สุนทรี ตัณฑนันทน์ จักษุทั่วไป
พ.ญ. ปิยวดี มีสวยพงศ์ จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
พ.ญ. จิรภัส อนันตชัย ด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
น.พ. เชาวรัช สมแก้ว ด้านต้อหิน
พ.ญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
น.พ. อดิศัย วราดิศัย ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พ.ญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พ.ญ. สุชยา ก่อวนิช ด้านกระจกตา
นพ. สุกิจ นิ่มนวลวัฒนา จักษุทั่วไป
น.พ. วรพจน์ ศรีมานันท์ จักษุทั่วไป
พญ. สุชีรา ตติเวชกุล จักษุทั่วไป
พ.ญ. วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร จักษุทั่วไป
พญ. ชมพูนุท ภูมิรัตนประพิณ จักษุทั่วไป
นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ด้านต้อกระจก
พ.ญ. นุชรี ปริวิสุทธิ์ จักษุทั่วไป
น.พ. อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ จักษุทั่วไป
พ.ญ. คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ ด้านกระจกตา
พ.ญ. อรอร ธงอินเนตร ด้านต้อหินและน้ำวุ้นตา
พ.ญ. อิสรา เลิศจิรชัย จักษุทั่วไป
พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์ จักษุทั่วไป
พญ. วิรัญญา วชิรศักดิ์ชัย จักษุทั่วไป
พญ. อรวดี ธงอินเนตร จักษุทั่วไป
นพ. ยุทธพงษ์ อิ่มสุวรรณ จักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
นพ. วรภัทร วงษ์สวัสดิ์ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ. บุษบา สาธรสุเมธี ด้านเส้นประสาทตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาและใบหน้า
พญ. มิงชวัญ ลำยองเสถียร ด้านเส้นประสาทตาและศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตาและใบหน้า
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700