ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์อายุรกรรมเที่ยงคืน

มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยโรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งผู้ป่วย เฉพาะโรค ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม ซึ่งแพทย์ แต่ละท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทุกระบบ พร้อมทั้งมีศักยภาพใน การดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลผู้สูง อายุ โดยแพทย์ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จน ถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย


  การบริการ

› โรคปอด
› โรคไต
› ต่อมไร้ท่อ
› โรคผิวหนัง
› โรคเลือด
› โรคติดเชื้อ
› โรคข้อและรูมาตอยส์
› โรคภูมิแพ้
› ประสาทวิทยา
› เคมีบำบัด/รังสีวิทยา
› จิตเวช
› ตรวจการได้ยิน
› มะเร็งวิทยา

  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***

***หัวหน้าแผนกศูนย์อายุรกรรม 24 ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยา นพ.วุทธินันท์ สุขโต ***ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ.พิมลพรรณ รัตนมณีฉัตร อายุรกรรมทั่วไป
นพ.วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ อายุรกรรมทั่วไป
นพ.ดุษฏี โชคชัยเจริญศรี อายุรกรรมทั่วไป
นพ.สุรเทพ นพพรพันธุ์ อายุรกรรมทั่วไป
นพ.บุญเสริฐ ชัชวาลา อายุรกรรมทั่วไป
พญ.พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล อายุรกรรมทั่วไป
พญ.วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ธนสิษฐ์ หงส์พนัส อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ภัทระ เอี่ยมกมลา อายุรกรรมโรคปอด
นพ.ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล อายุรกรรมโรคปอด
ศ.นพ.รังสรรค์ ปุษปาคม อายุรกรรมโรคปอด
นพ.วรัญชน์ วรรณศิริกุล อายุรกรรมโรคเลือด
ศ.นพ.วันชัย วนะชิวนาวิน อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.เจน เจียรธนะกานนท์ อายุรกรรมโรคเลือด
พญ.พรศิริ สิริธัญญานนท์ อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
พญ.ปดิวรัดา ฉัตรทอง อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
ศ.นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
พญ.สว่างจิตต์ สุรอมรกูล อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ
นพ.วุทธินันท์ สุขโต อายุรกรรมโรคไต
นพ.ทวีชัย ทีปประสาน อายุรกรรมโรคไต
นพ.บุญธรรม จิระจันทร์ อายุรกรรมโรคไต
พญ.อติพร อิงค์สาธิต อายุรกรรมโรคไต
นพ.ภาษิต ไทรงาม อายุรกรรมทางจิตเวช
นพ.วีระ เขื่องศิริกุล อายุรกรรมทางจิตเวช
นพ.เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.นฤมล จิตพัฒนากิจ อายุรกรรมทางจิตเวช
พญ.สุรีรัตน์ จารุหทัย อายุรกรรมโรคมะเร็ง
พญ.กมลรัตน์ พลไวย์ อายุรกรรมประสาทวิทยา
ศ.นพ.ปัญญ บุรณศิริ อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ยุทธชัย ลิขิตเจริญ อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ประจักษ์ ศักดิ์ศรี อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.ปรีชา ศตวรรษธำรง อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.พนัส ธัญญะกิจไพศาล อายุรกรรมประสาทวิทยา
พญ.ชวนนท์ พิมลศรี อายุรกรรมประสาทวิทยา
พญ.ยุวดี พิทักษ์ปฐพี อายุรกรรมประสาทวิทยา
นพ.สูงชัย อังธารารักษ์ อายุรกรรมโรคข้อและรูมาตอยส์
พญ.ระวีพร มุขดี อายุรกรรมโรคข้อและรูมาตอยส์
นพ.สมบูรณ์ สันติกชกร อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.นภารัตน์ จิระวัฒนผลิน อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.ฉันทิชา โชติกวณิชย์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.เกศริน กิตติวรรณวงศ์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.ชัยวัฒน์ นคเรศไอศูรย์ อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
นพ.กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.วัชราภรณ์ บัวโฉม อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.กฤษณา ไทยทอง อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.พิชชุดา ศิวะอัญชลีกุล อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย อายุรกรรมโสต-ศอ-นาสิก
พญ.มัลลิกา ผังเมืองดี อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ผศ.นพ.ยงค์ รงค์รุ่งเรือง อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
นพ.ธเนศ ชัยสถาผล อายุรกรรมโรคติดเชื้อ
ศ.นพ.สมชาย ผลเอี่ยมเอก นิติเวชวิทยา
พญ.ประไพพร แต่งอักษร เวชศาสตร์ฟื้นฟู
นพ.คมเสก พรหโมปกรณ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700