ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์อายุรกรรมเที่ยงคืน

มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป ผู้ป่วยโรคติดต่อทั่วไป และโรคติดต่ออันตราย รวมทั้งผู้ป่วย เฉพาะโรค ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรม ซึ่งแพทย์ แต่ละท่านมีประสบการณ์และความชำนาญในการตรวจรักษาโรคทางด้านอายุรกรรมทุกระบบ พร้อมทั้งมีศักยภาพใน การดูแลคนไข้หนักในแต่ละโรคได้เป็นอย่างดี เพื่อสนองความต้องการของผู้รับบริการ นอกจากนี้ยังให้บริการดูแลผู้สูง อายุ โดยแพทย์ที่เข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ พร้อมด้วยทีมพยาบาลที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีบริการให้ คำปรึกษา คำแนะนำเกี่ยวกับโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จน ถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย


  การบริการ

› โรคปอด
› โรคไต
› ต่อมไร้ท่อ
› โรคผิวหนัง
› โรคเลือด
› โรคติดเชื้อ
› โรคข้อและรูมาตอยส์
› โรคภูมิแพ้
› ประสาทวิทยา
› เคมีบำบัด/รังสีวิทยา
› จิตเวช
› ตรวจการได้ยิน
› มะเร็งวิทยา

  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ. ประภาวัลย์ เติมพรเลิศ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
น.พ. วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์ อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. พิมลพรรณ รัตนมณีฉัตร อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. บุญเสริฐ ชัชวาลา อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. สุรเทพ นพพรพันธุ์ อายุรกรรมทั่วไป
ศ.นพ. รังสรรค์ ปุษปาคม โรคปอด
พ.ญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม โรคปอด
น.พ. ภัทระ เอี่ยมกมลา โรคปอด
น.พ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส โรคปอด
น.พ. ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล โรคปอด
พ.ญ. สุรีรัตน์ จารุหทัย อายุรกรรมโรคมะเร็ง
พ.ญ. พรศิริ สิริธัญญานนท์ โรคต่อมไร้ท่อ
พ.ญ. ปดิวรัดา ฉัตรทอง โรคต่อมไร้ท่อ
ศ.นพ. สุทิน ศรีอัษฎาพร โรคต่อมไร้ท่อ
พ.ญ. สว่างจิตต์ สุรอมรกูล โรคต่อมไร้ท่อ
ศ.นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน โลหิตวิทยา
ผศ.นพ. ยงค์ รงค์รุ่งเรือง โรคติดเชื้อ
น.พ. วุทธินันท์ สุขโต โรคไต
น.พ. ยุทธชัย ลิขิตเจริญ ประสาทวิทยา
น.พ. ทวีชัย ทีปประสาน โรคไต
น.พ. บุญธรรม จิระจันทร์ โรคไต
พ.ญ. อติพร อิงค์สาธิต โรคไต
ศ.นพ. ปัญญ บูรณศิริ ประสาทวิทยา
น.พ. ประจักษ์ ศักดิ์ศรี ประสาทวิทยา
น.พ. ปรีชา ศตวรรษธำรง ประสาทวิทยา
น.พ. พนัส ธัญญะกิจไพศาล ประสาทวิทยา
น.พ. สูงชัย อังธารารักษ์ โรคข้อและรูมาตอยส์
พ.ญ. ฤทัยรัตน์ สุพฤกษ์ทวีชัย โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
น.พ. วีระ เขื่องศิริกุล จิตเวช
น.พ. เอนกวิช เต็มบุญเกียรติ จิตเวช
พ.ญ. นฤมล จิตพัฒนากิจ จิตเวช
น.พ. ภาษิต ไทรงาม จิตเวช
น.พ. ปานศักดิ์ กล้าณรงค์ราญ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
น.พ. สมบูรณ์ สันติกชกร โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
พญ. กชกานต์ รัตนอรุณ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
พ.ญ. ฉันทิชา โชติกวณิชย์ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
ศ.นพ. สมชาย ผลเอี่ยมเอก นิติเวชวิทยา
รศ.นพ. มานิตย์ เหรียญสุวรรณ นิติเวชวิทยา
นพ. ธนพัฒน์ อิงคกุล อายุรกรรมทั่วไป
พ.ญ. เจน เจียรธนะกานนท์ โลหิตวิทยา
นพ. ดุษฎี โชคชัยเจริญศรี อายุรกรรมทั่วไป
น.พ. วรัญชน์ วรรณศิริกุล โลหิตวิทยา
พ.ญ. วัชราภรณ์ บัวโฉม โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
นพ. กฤษณ์ เกรียงไกรเกษม โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
พญ. จอมจิตต์ จันทรัศมี อายุรกรรมโรคมะเร็ง
นพ. อานนท์ พีระกูล อายุรกรรมทั่วไป
นพ. ธเนศ ชัยสถาผล โรคติดเชื้อ
พญ. ชญาดา ชนะศรีโยธิน โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
นพ. อัครพล ภูมิสถิตย์พงษ์ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
นพ. ชัยวัฒน์ นคเรศไอศูรย์ โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา
นพ. ขันติ วิวัฒน์วิศวกร โสต ศอ นาสิก และลาริงซ์วิทยา


ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666,0-2434-1111


 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700