ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์สูตินรีเวชเืที่ยงคืน

บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย หรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป้น อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดประจำเดือน ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด และโรคทั่วไปทางสูติ-นรีเวช นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พ.ญ. พนิดา เชิดชูเกียรติ สูตินรีเวช
ศ.นพ. พิชัย เจริญพานิช สูตินรีเวช
น.พ. สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ สูตินรีเวช
พ.ญ. ชรินทร กาญจนเสวี สูตินรีเวช
ผศ.นพ. ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล สูตินรีเวช
น.พ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ สูตินรีเวช
น.พ. พิชัย ลีละศิริ สูตินรีเวช
พ.ญ. สุขุมาลย์ สว่างวารี ระบบมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
พ.ญ. ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี สูตินรีเวช
นพ. จงรักษ์ เทพสุวรรณ์ สูตินรีเวช
น.พ. นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์ สูตินรีเวช
ศ.น.พ. อนุวัตร รุ่งพิสุทธิพงษ์ สูตินรีเวช
พ.ญ. สุขุมาลย์ สว่างวารี สูตินรีเวช
นพ. ณัทชวกร นฤคนธ์ สูตินรีเวช
พ.ญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี สูตินรีเวช
พ.ญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล สูตินรีเวช
พ.ญ. สุดถวิล มันทะติ สูตินรีเวช
น.พ. ธีรวุฒิ สว่างวารี สูตินรีเวช
ศ.นพ. พิชัย เจริญพานิช ระบบมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี
น.พ. ณัทชวกร นฤคนธ์ ระบบมะเร็งอวัยวะสืบพันธ์ุสตรี

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700