ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง

บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วย หรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี ไม่ว่าจะเป็น อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง ปวดประจำเดือน ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด และโรคทั่วไปทางสูติ-นรีเวช นอกจากนั้นยังมีการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย ซึ่งผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการได้จนถึงเที่ยงคืน ทั้งนี้ทำให้ผู้ป่วยมีเวลาในการเดินทางเข้ามารับบริการช่วงกลางคืนได้ด้วย    ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

***ท่านสามารถดูตารางออกตรวจแพทย์ได้ โดยคลิกที่ชื่อแพทย์ในตาราง***


  ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
 
ศ.นพ.พิชัย เจริญพานิช
สูตินรีเวช
 
นพ.สมเกียรติ คูอมรพัฒนะ
สูตินรีเวช
  พ.ญ. ชรินทร กาญจนเสวี สูตินรีเวช
  นพ. ณัทชวกร นฤคนธ์ สูตินรีเวช
  พ.ญ. ศกุนตลา วิลาศรัศมี สูตินรีเวช
  น.พ. อนุวัฒน์ สุตัณฑวิบูลย์ สูตินรีเวช
  น.พ. พิชัย ลีละศิริ สูตินรีเวช
  พ.ญ. ธัชจารีย์ พันธ์ชาลี สูตินรีเวช
  น.พ. นิทัศน์ จตุปาริสุทธิ์ สูตินรีเวช
  พ.ญ. สุขุมาลย์ สว่างวารี สูตินรีเวช
 
พ.ญ.พนิดา    เชิดชูเกียรติ
สูตินรีเวช
 
ผศ.นพ.ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล
สูตินรีเวช
  พ.ญ. ปณิชา จันทราพานิชกุล สูตินรีเวช
  พ.ญ. สุดถวิล มันทะติ สูตินรีเวช
  น.พ. ธีรวุฒิ สว่างวารี สูตินรีเวช

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700