ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


บมจ.โรงพยาบาลเจ้าพระยาจัดประชุมผู้ถือหุ้นปี58
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยมี พลเอกสิงหา เสาวภาพ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ใช้สิทธิในการตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ ที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ รวมถึงให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานบริษัท ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700