ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ


สัมมนาทันตกรรม รพ.เจ้าพระยา
ท.ญ.กาญจนา กาญจนเสวี หัวหน้าสายทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรมเที่ยงคืน รพ.เจ้าพระยา ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดูแลฟันปลอม โพลิเดนท์ จัดงานสัมมนาให้ความรู้ในหัวข้อ "การดูแลสุขภาพช่องปากและฟันปลอม" โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อ.ทพ.ปกป้อง อมรวิทย์ ภาคศัลยศาสตร์ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ณ หอประชุมพลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 รพ.เจ้าพระยา
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700