ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
โรงพยาบาลเด็กเจ้าพระยา 24 ชั่วโมง
ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอมอบก้าวแรกในการดูแลลูกน้อยของคุณ ผ่านบริการอย่างครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีกุมารแพทย์ทั่วไป และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสำหรับเด็กในทุกสาขา ให้บริการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาเด็กตั้งแต่แรกเกิด ถึงอายุ 18 ปี ในด้าน
- การเลี้ยงดู การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจ
- การให้อาหารเด็กในวัยต่างๆ
- การดูแลรักษาและบำบัดโรคต่างๆ
- การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ ตามวัย เช่น ฉีดวัคซีน
ป้องกันวัณโรค (BCG) ในเด็กแรกเกิด ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ B โรคบาดทะยัก คอตีบ ไอกรน โปลิโอ หัดเยอรมัน หัด คางทูม ไข้สมองอักเสบ และวัคซีนพิเศษ เช่น วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ A เยื่อหุ้มสมองอักเสบ HIB ไข้หวัดใหญ่ และโรคอีสุกอีใส เป็นต้น

  คลินิกกุมารแพทย์

โรคหัวใจเด็ก
เนื่องจากมีเด็กเป็นโรคหัวใจปีละหลายพันรายส่วนมากจะเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาจไม่มีอาการ ให้เห็นเมื่อแรกคลอด แต่จะแสดงอาการในไม่กี่เดือนต่อมา เช่น หอบ เหนื่อยเวลาดูดนมหรือร้องให้ หรือเขียว รพ. เจ้าพระยา มีทีมแพทย์โรคหัวใจเด็กที่พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจรักษาโรคหัวใจเด็ก รวมทั้งการรักษาด้วยการ สวนหัวใจการผ่าตัดหัวใจ พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ครบวงจร
รักษา - โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด- โรคหัวใจวายในเด็ก - โรคหัวใจในเด็กโต
ให้คำปรึกษาและรักษา
- โรคไตในเด็ก
- การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ
- โรคไตอักเสบเฉียบพลัน หรือ เรื้อรัง
- โรคไตบวมเนโฟรติก (Nephrotic Syndrome)
- โรค SLE
- ความผิดปกติในทางเดินปัสสาวะ เช่น ปัสสาวะลำบาก ปัสสาวะเลือด ปัสสาวะบ่อย เป็นต้น
คลินิกโรคผิวหนังในเด็ก
- ให้การดูแลผิวหนังในเด็กทั่วไป
- ให้การรักษาโรคผิวหนังต่างๆ เช่น โรคผื่นแพ้ โรคสะเก็ดเงิน โรคสิวในเด็กวัยรุ่น
คลินิกโรคภูมิแพ้ในเด็ก
- ดูแลและรักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ เช่น จามง่าย ไซนัสอักเสบบ่อย ผื่นลมพิษ
- สามารถทำการทดสอบสารก่อภูมิแพ้ SKIN TEST เพื่อตรวจเช็คดูว่าเด็กแพ้อะไร และให้การรักษา
คลินิกกุมารแพทย์สาขาต่อมไร้ท่อ พร้อให้คำปรึกษาในด้าน
- โรคเด็กตัวเตี้ย
- เด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วเกินวัย
- โรคอ้วนในเด็ก
- โรคเบาหวานในเด็ก
- โรคต่อมไทรอยด์
คลินิกโรคเลือดในเด็ก
- ให้คำแนะนำและรักษา เด็กซีดจากสาเหตุต่างๆ
- โรคธาลัสซีเมียในเด็ก
- มะเร็งเม็ดเลือดขาว
คลินิกโรคระบบประสาท
- ดูแลรักษาผู้ป่วยลมชัก
- สมองอักเสบ
- เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก
คลินิกโรคทางเดินอาหารในเด็ก
ลินิกโภชนาการและโรคอ้วนในเด็ก

 ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
นพ. นริศ ฉันท์เรืองวณิชย์ กุมารเวชทั่วไป
นพ. มงคล ชาญวณิชตระกูล กุมารเวชทั่วไป
นพ. ไกรสูรย์ ล้อมจันทร์สุข กุมารเวชทั่วไป
พญ. กรมิกา สรรพวิทยกุล กุมารเวชทั่วไป
นพ. ปัญญา กล่อมฤทัย กุมารเวชทั่วไป
นพ. ธนินทร์ เวชชาภินันท์ กุมารเวชทั่วไป
นพ. วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ กุมารเวชทั่วไป
พญ. จรรยวรรธน์ เจียรผัน กุมารเวชทั่วไป
นพ. กมล เผือกเพ็ชร กุมารเวชทั่วไป
พญ. ขวัญจันทร์ ขัมพานนท์ กุมารเวชทั่วไป
พญ. ณฐวรรณ ศิริพงศ์ปรีดา โรคติดเชื้อในเด็ก
พญ. พนิดา ฤทธิเดช โรคทางทารกแรกเกิด
พญ. พรระวี เพลินธรรมคุณ โรคหัวใจเด็ก
พญ. กนกนภัส ไชยรักษ์ โรคหัวใจเด็ก
พญ. มุทิตา ช่างภิญโญ พัฒนาการเด็ก
พญ. ธนิกา บุญมา พัฒนาการเด็ก
นพ. วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ โรคระบบประสาทในเด็ก
รศ.พญ. สุวรรณี พันเจริญ โรคระบบประสาทในเด็ก
พญ. นันทิกา จรรยาพูน ศัลยแพทย์
พญ. ณัฐณิชา สุขสมานพันธ์ ศัลยแพทย์
นพ. ปิยวุฒิ กรีฑาภิรมย์ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
นพ. มนตรี ตู้จินดา โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
นพ. วรวิชญ์ เหลืองเวชการ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
พญ. นิภาศิริ วรปาณิ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
พญ. ประภาศิริ สิงห์วิจารณ์ โรคภูมิแพ้และภูมิต้านทาน
นพ. เทอดพงศ์ เต็มภาคย์ โรคผิวหนังในเด็ก
พญ. ภารวี กตเวทิน สาขาต่อมไร้ท่อ
พญ. วรรัตน์ กัจฉมาภรณ์ สาขาต่อมไร้ท่อ
นพ. สัญชัย เชื้อสีห์แก้ว สาขาต่อมไร้ท่อ
ผศ.พญ. อรุณ วงษ์จิราษฎร์ โรคไตในเด็ก
พญ. ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล โรคเลือดในเด็ก
พญ. หัทยา ดำรงค์ผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พญ. กมลวิสาข์ เตชะพูลผล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
พญ. ปรารถนา สวัสดิสุธา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
รศ.น.พ. จตุพร โชติกวณิชย์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
พญ. พิชญา พจนโพธา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
นพ. วิชัย พันธ์ศรีมังกร ศัลยแพทย์
พญ. ชญามน ทักษ์ประดิษฐ์ โรคเลือดในเด็ก
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700