ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ

 

ตรวจหาค่าความเสี่ยง โรคเบาหวาน

 

ความเสี่ยง
ใช่
ไม่ใช่
1. ดัชนีมวลกาย มากกว่า 25 ประเมินดัชนีมวลกาย    

2. ประวัติพบโรคเบาหวานในญาติสายตรง     (บิดา,มารดา,พี่,น้อง)

   
3. ปัสสาวะบ่อยในช่วงกลางคืนมากกว่า 1 ครั้ง    
4. ไม่ออกกำลังกายเป็นประจำ    
5. มีความดันโลหิตสูง    

 

แปลผล

 

 

* คำตอบ ใช่ น้อยกว่า 2 ข้อ : ท่านมีความเสี่ยงน้อย แนะนำควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

 

และควรตรวจวัดความดันโลหิตเป็นประจำ

 

* คำตอบ ใช่ มากกว่า 2 ข้อขึ้นไป : ถือว่าท่านเริ่มมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน แนะนำพบแพทย์เพื่อประเมิน

 

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และควรตรวจสุขภาพประจำป

 

 

 

 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700