ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. พิมลพรรณ รัตนมณีฉัตร
Pimolpan Ratanamaneechat, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-22 น.   08-22 น.   08-22 น.   08-22 น.   08-22 น.   08-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วิชัย ศิลาวิเศษฤทธิ์
Wichai Silavisesrith, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.เวชปฏิบัติทั่วไป, อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08.30-17 น.   08.30-17 น.   08.30-17 น.   08.30-17 น.   -   08.30-12 น.   08.30-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ดุษฏี โชคชัยเจริญศรี
Dusdee Chokchaijaroensri, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-17 น.   19-06น.   06-12 น.   19-06 น.   -   -   07.30-16 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. บุญเสริฐ ชัชวาลา
Bunsert Jatchavala, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ประกาศนียบัตรแพทย์คลีนิคชั้นสูง หลักสูตรหลังปริญญาเวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   10-17 น.   10-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พวงรัตน์ ตั้งธิติกุล
Poungrat Thungtitigul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   17-22 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สุรเทพ นพพรพันธุ์
Surathep Noppornpanth, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
อายุรกรรมทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   08-17 น.19-6 น.   -   08-17 น   08-17 น   17-24 น  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วริศรา พิพัฒน์โชติธรรม
Waritsara Pipatchotitham ,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปอด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-16 น.   08-16 น.   08-16 น.   08-14 น.   11-16 น.   -   09-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธนสิษฐ์ หงส์พนัส
Tanasit Hongphanut, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปอด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   08-20 น.   -   08-18 น.   -   07-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ภัทระ เอี่ยมกมลา
Pattara Lamkamala,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปอด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
          *09-12 น    

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ไชยยศ รุ่งเรืองพิทยากุล
Chaiyos Roongruangpitayakul,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปอด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   17-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. รังสรรค์ ปุษปาคม
Prof.Rungsun Pushpakom, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., อ.ว.อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ Diploma, Master of Science (McGill University, Canada)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคปอด

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
18-20 น.   -   -   -   18-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วรัญชน์ วรรณศิริกุล
Varan Wannasirikul, MD.

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โลหิตวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
07.30-22 น.   09-16 น.   09-16 น.   07.30-15 น.   19-23 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. วันชัย วนะชิวนาวิน
Prof.Dr.Vanchai Vanachivanavin

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โลหิตวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   10-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. เจน เจียรธนะกานนท์
Jane Jianthanakanon,MD.

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โลหิตวิทยา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   17-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. พรศิริ สิริธัญญานนท์
Pornsiri Sirithunyanont, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-16 น.   08-16 น.   08-16 น.   08-12 น.   08-16 น.   07-11 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ปดิวรัดา ฉัตรทอง
Padiwaradda Chattong,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    09-17 น.   09-17 น.   09-17 น.   13-16 น.   09-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ศ.นพ. สุทิน ศรีอัษฎาพร
Prof.Dr.Sutin Sriussadapon

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม,Felloship in Bone and Mineral research University of Chicago

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *15-16 น  

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สว่างจิตต์ สุรอมรกูล
Swangjit Suraamornkul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับสอง) Certificate fellowship of Endocrine & Diabetes USA.Master Science of Clinical Investigation

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคต่อมไร้ท่อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วุทธินันท์ สุขโต
Wuthinun Sukhato, MD.

ประวัติการศึกษา
พบ.,ว.ว.อายุรศาสตร์ทั่วไป,ว.ว.อายุรศาสตร์โรคไต

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไต

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-16 น.   08-16 น.   08-16 น.   08-16 น.   -   08-12 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ทวีชัย ทีปประสาน
Tavichai Teepprasan, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ. (เกียรตินิยม),ว.ว. อายุรศาสตร์, อ.ว.อายุรศาสตร์โรคไต, F.R.C.S. in Dialysis and Transplantation U.S.A.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคไต

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    *18-20          

หมายเหตุ *โดยการนัด
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700