ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : นพ. อาจบดินทร์ วินิจกุล
Arjbordin Winijkul,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์, ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ประกาศนียบัตรอนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    16-20 น.         *16-20 น.  

หมายเหตุ *เว้นสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. วิทยา ไชยธีระพันธ์
Vithaya Chaitriraphan, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
โรคหัวใจทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   18-19 น.   -   -   18-19 น.   -   *09-16 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วรมนต บำรุงสุข
Voramont Bamroongsuk,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.(เกียรตินิยม),ว.ว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   13-16 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ประไพพร แต่งอักษร
Prapaiporn Tangugsorn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู อ.ว.สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญฝั่งเข็ม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   10-19 น.   -   -   -   10-19 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. คมเสก พรหโมปกรณ์
Komsake Prommopakorn,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญฝั่งเข็ม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   09-12 น.   -   09-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุนทรี ตัณฑนันทน์
Suntaree Tandhanand, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-17 น.   09-17 น.   09-17 น.   09-17 น.   09-17 น.   09-12 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. เอื้องนภา คงถาวร
AUNGNAPA KONGTHAWORN, MD

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
*17-19 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์
Warin Samitmathin, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   19-6 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. นพคุณ ปัญญายิ่งยง
Noppdkhun Panyayingyong, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   19-06 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล
Tanyatuth Padungkiatsagul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
จักษุทั่วไป

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์
Pannet Pangputhipongse, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ., ว.ว.จักษุวิทยา เชี่ยวชาญทางด้านต้อกระจก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อกระจก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   16-18 น.   -   -   06-08 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุกมล คูหาสวัสดิ์
SUGAMON KOOHASAWAD, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านเส้นประสาทตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   16-19 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล
Piyawadee Chaimongkontakun,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา สาขาประสาทตาและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-16 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์
BENJAWAN WUTTHIWORAWONG, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา สาขาประสาทตาและกล้ามเนื้อตา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-12.น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. จิรภัส อนันตชัย
Jirapas Anantachai, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จักษุวิทยา, ประกาศนียบัตรหลักสูตรเฟลโลว์ สาขาโรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ, Bachelor of Science in Biology & Psychology (University of Nebraska, Lincoln)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-17 น.   06-17 น.   06-12 น.   06-17 น.   06-17 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ
Narisara Klanarongran,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว. จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระจกตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   18-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สุชีรา ตติเวชกุล
Suchera Tatiwetchakun, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านกระจกตา

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   19-6 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. เชาวรัช สมแก้ว
Shawarash Somkaew, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จักษุวิทยา เชี่ยวชาญทางด้านต้อหิน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อหิน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   14-16 น.   -   -   -   08-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. มณพัช วงษ์สวาท
MONNARPUST VONGSARVARTH, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., วทบ.,ว.ว.จักษุวิทยา โรคตาทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อหิน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
      *17-19 น.        

หมายเหตุ *ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 2 และ4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. อรอร ธงอินเนตร
Oraorn Thonginnetra,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., ว.ว.จักษุวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ด้านต้อหิน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700