ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : ทพญ. พนมพร วานิชชานนท์
Phanomporn Vanichanon,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,อ.ว.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, Master of Science in Restorative Dentistry - Occlusion

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมบดเคี้ยว

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   08-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ดุษฎี ทัตตานนท์
Dussadee Tattanond, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   11-16 น.   -   11-16 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. กาญจนา กาญจนเสวี
Kanchana Karnchanasevee, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง, Advance Prosthodogcus from College of Dentistry University of Ilinois, National Board Dental Examinatios From The American Dental Accociation.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
08-20 น.   -   08-20 น.   08-20 น.   08-20 น.   -   08-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ไพจิตร หัมพานนท์
Paijit Humpanont, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาทันตกรรม ชั้นหนึ่ง

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
  17-20 น.       17-20 น.      

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. เอกรินทร์ ศิริกุลเสถียร
Ekarindth Sirikulsathean, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., ป.ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   09-12 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ก่อพงศ์ อานมณี
Kopong Anmanee, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
DDS. CAGS( Boston University), MSD. (Boston University), American Board eligible

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   16-20 น.   -   -   09-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. ปรียา เศรษฐกิจนุกูล
Preeya Settakijnukul,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. พรทิพย์ ศิริรัตนกูล
Porntip Sirirattanakul, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.ทันตกรรมเด็ก, Certificate of Pediatric Resisting from New York University

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   15-20 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. อัครพงษ์ ลาภากุลชัย
Akarapong Lapakulchai, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., ประกาศนียบัตรบัตฑิตสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-17 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. ศิรินทริภา ลือเวศย์วณิช
Sirintaripa Lueveswanij,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   09-20 น.   -   -   *09-20 น.   -  

หมายเหตุ *ออกตรวจวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 และ 4ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. กรรณิกา ชูเกียรติมั่น
Kannika Chukiatmun, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,Certificate in oral and maxillofacial surgery (Japan)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   17-20 น.   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ชุมพล กฤตยะพงษ์
Choomphol Grittayaphong, D.D.S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.Certificate of Clinical Science(Oral Surgery)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   09-12 น.   17-20 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. นิวัฒน์ พันธ์ไพศาล
Niwat Phanpaisan, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   17-20 น.   -   08-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.ทพ. สมยศ ลือเวศย์วณิช
Somyot Lueveswanij,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล,D.D.S.,M.D.S.,F.R.A.,C.D.S.(Australia)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   09-20 น.   -   -   09-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. กีรกุล ช่วยชู
Kirakun Chuaychoo,D.D.S

ประวัติการศึกษา
ทบ.ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-17 น.   -   -   13-20 น.   -   -   *13-20 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. ภคินี วัฒนาธิษฐาน
Pakinee watanatittan,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. มุทิตา พัวพิพัฒน์พงษ์
Mutita Puapipatpong,D.D.S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
17-20 น.   -   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ท.พ. ธนสิทธิ์ เอกอำนวย
Tanasit Ekamnuay.D.D.S.

ประวัติการศึกษา
ทบ.,ว.ว.ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศัลยกรรมช่องปาก

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   -   *08-17 น.  

หมายเหตุ **ออกตรวจเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3 และ5 ของเดือน
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. นงนภา หิรัญยะวะสิต
Nongnapa hirunyawasit,D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ท.บ.,สาขาเอ็นโดดอนต์และทันตกรรมบูรณะ

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
รักษาครองรากฟัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   08-20 น.   -   -   -   08-17 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ทพญ. สุจิตรา สุขวัจน์
chitra Sukhavachana, D.D,S.

ประวัติการศึกษา
ทบ., Certificate in Endodontics

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
รักษาครองรากฟัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   13-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700