ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
 
 
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ
รายชื่อแพทย์

ชื่อ : พญ. กิ่งรัก ดุลอำนวย
Kingrak Dulamnuay, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ., Master of Science in Clinical Dermatology, Cardiff University,UK.

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   09-18 น.   -   09-18 น.   -   09-18 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. ภัทลดา อิงคนินันท์
Patlada Ingkaninanda,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขา Cosmetic Dermatology

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
18-20 น.   -   -   18-20 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.พญ. เปรมจิต จันทองจีน
Premjit Juntongjin,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขาตจวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   17-20 น.   -   -   -   17-20 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. สินี เวศย์ชวลิต
Sinee Weschawalit,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขาตจวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
      17-20 น.        

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. รุจิกาญจน์ อัศวรุ่งนิรันดร์
RUJIKAN AUSAVARUNGNIRUN, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สาขาตจวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์สุขภาพผิวและความงาม

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   17-20 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ชัยรัก จิวางกูร
Chairak Jiwangkul, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์ , อ.ว.เวชศาสตร์ครอบครัว

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
07-16 น.   07-16 น.   07-16 น.   07-16 น.   07-16 น.   -   08-13 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. กิติชัย กุมภลำ
Kiticha koompalum, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อนุบัตรสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-15 น.   06-15 น.   06-15 น.   06-15 น.   -   -   07-16 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ศุภชัย อินทวารี
Suphachai Intawaree, MD.

ประวัติการศึกษา
M.D.,LLB.,F.A.C.S.,F.I.C.S.,F.R.C.S (T),,Dip.Am.Board of General Surgery, Cert.Training in Cardiovascular Surgery (U.S.A.)

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09-15 น.   09-15 น.   09-15 น.   09-15 น.   09-15 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ยงยุทธ คงธนารัตน์
Yongyut Kongthanarat,MD.

ประวัติการศึกษา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ตรวจสุขภาพและทำประกัน

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   -   -   8-12 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. เอื้ออนงค์ ทองทับ
Euranoug Torgtub, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อ.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
09.30-16 น.   09.30-16 น.   09.30-16 น.   09.30-16 น.   09.30-16 น.   -   09-12 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : ผศ.นพ. พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ
Pithak Laokirkkiat,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อ.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
16.30-19.30 น.   -   -   -   16.30-19.30 น.   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
Suphakde Julavijitphong,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,ว.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา, อ.ว.เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
    16.30-19.30 น.       9.30-12.00 น.    

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. สิงห์เพ็ชร สุขสมปอง
Singpetch Suksompong,MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,อ.ว.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จบศิริราช ม.มหิดล

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   16.30-19.30 น.   -   -   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. จปรัฐ ปรีชาพานิช
Japarath Prechapanich, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.ว.ว.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   -   -   16.30-19.30 น.   -   -   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : พญ. นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
Navapun Prapunroj, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
Emergency

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
-   06-19 น.   06-19 น.   -   06-14 น.   07-19 น.   -  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ชื่อ : นพ. ภาสวัฒน์ ณ นคร
Passawat Na Nakorn, MD.

ประวัติการศึกษา
พ.บ.,สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ศูนย์แพทย์/ความเชี่ยวชาญ
Emergency

วันที่ออกตรวจ
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
06-19 น.   -   -   06-19 น.   11-19 น.   -   07-19 น.  

หมายเหตุ *
ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามก่อนเข้ารับบริการ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจเปลี่ยนแปลง สามารถสอบถาม Call Center โทร. 0-2433-8222,0-2433-5666 (8.00 - 17.00 น.)

ศูนย์ทันตกรรม สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1217 และศูยน์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร สามารถสอบถามได้ที่ 02-884-7000 ต่อ 1246 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700