ศูนย์แพทย์เฉพาะทาง 24 ชั่วโมง
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืน
       ศูนย์แพทย์เฉพาะทางอื่นๆ
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง

ตา เป็นอวัยวะที่สำคัญทีสุดอีกส่วนหนึ่งของร่างกายมนุษย์ดังนั้นจึงต้อง ดูแลและถนอมดวงตาให้เป็นปกติและ ปลอดภัยอย่างดีที่สุดหากเกิดความผิดปกติและนำไปสู่การสูญเสียดวงตาก็ะจทำให้ท่านเผชิญ กับโลกที่มืดมิด
ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลเจ้าพระยา (ใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า) พร้อมให้คำแนะนำและดูแลดวงตาของท่านตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีมากด้วยประสบการณ์บริการ-อย่างอบอุ่น และใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรม และมีประสบการณ์ เตรียมความพร้อมทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านวางใจและมั่นใจ การดูแลและรักษาตามมาตรฐานสากล

ศูนย์จักษุ 24 ชั่วโมง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำของเครื่องมือในการตรวจรักษาด้วยระบบคอมพิวเตอร์  ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ


ชื่อแพทย์ ความเชี่ยวชาญ
พญ. สุนทรี ตัณฑนันทน์ จักษุทั่วไป
พญ. เอื้องนภา คงถาวร จักษุทั่วไป
พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์ จักษุทั่วไป
นพ. นพคุณ ปัญญายิ่งยง จักษุทั่วไป
นพ. ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ ด้านต้อกระจก
พญ. สุกมล คูหาสวัสดิ์ ด้านเส้นประสาทตา
พญ. ปิยวดี ชัยมงคลตระกูล ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทตา
พญ. เบญจวรรณ วุฒิวรวงศ์ ด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตาและเส้นประสาทตา
พญ. จิรภัส อนันตชัย ด้านกระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
พญ. คณัสปณา กล้าณรงค์ราญ ด้านกระจกตา
พญ. สุชีรา ตติเวชกุล ด้านกระจกตา
นพ. เชาวรัช สมแก้ว ด้านต้อหิน
พญ. มณพัช วงษ์สวาท ด้านต้อหิน
พญ. อรอร ธงอินเนตร ด้านต้อหิน
พญ. ชญาณี อิงคากุล ด้านต้อหิน
พญ. สุดาวดี สมบูรณ์ธนกิจ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นพ. อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
นพ. อดิศัย วราดิศัย ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์ ด้านจอประสาทตาและน้ำวุ้นตา
พญ. มิงขวัญ ลำยองเสถียร ด้านศัลยกรรมตกแต่งเบ้าตาและท่อน้ำตา
นพ. ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล จักษุทั่วไป
 
โรงพยาบาลเจ้าพระยา
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700