ตำแหน่ง : นักรังสีเทคนิค
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
2. มีใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์