ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ (Full Time) OPD/IPD
คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล
3. มีใจงานบริการและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

กรณีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง Cath Lab, OR, LR, ICU CCU, ไตเทียม
- มีประสบการณ์การทำงานเฉพาะทาง 1 ปี ขึ้นไป<