Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

/ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่
ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่2019-09-26T15:18:29+00:00

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางรังสีและได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลการเตรียมความพร้อมและวางแผนเพื่อการปฏิบัติงาน  ทำงานเป็นทีม ประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

คุณสมบัติ

 1. เพศ ช/ญ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (รังสีเทคนิค)
 3. ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิค
 4. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่งจากสภาพยาบาล
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วย(ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรถ์ชั้นหนึ่งจากสภาพยาบาล
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลผู้ป่วย / สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 2. ได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ จากสภาพการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลให้การต้อนรับผู้ป่วย
 • ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในการ ยืน เดิน นั่ง หรือพลิกตัว ในรายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิม.6 ขึ้นไป
 2. จบหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก (หลักสูตร 6 เดือน)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการซ่อมและการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ในโรงพยาบาลให้มีความพร้อมใช้งานได้ดีเสมอ

คุณสมบัติ

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ / ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขา ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า
 2. มีประสบการณ์มากกว่า 1ปีขึ้นไปในงานแผนกซ่อมบำรุง
 3. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคในโรงพยาบาลหรืออาคารขนาดใหญ่จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมิณผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาเลขานุการ / บริหาร / การจัดการ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. มีทักษะด้านการประสานงาน
 4. บุคลิกภาพดี
 5. มีความรู้ด้านงานเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18 – 25 ปี
 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ ดูแลติดตามลูกค้าเก่า การสำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ การวางแผนออกเยี่ยมลูกค้า การออกสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร และสร้างความพึ่งพอใจให้กับลูกค้า และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 1. อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรีสาขาการตลาด (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 4. สามารถปฏิบัติกงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และ มีความกระตือรืนร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถให้กับผู้บริหาร และพนักงานของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. มีประสบการณ์ขับรถบริการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. รู้เส้นทางหลักและเส้นทางลัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและดูแลงานด้านต้นทุน พร้อมทั้งจัดทำรายงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน และบัญชีบริหาร โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี-โท สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 2-3 ปี
 3. มีทักษะการทำรายงานเชิงวิเคราะห์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เหมือนเวลาทำการ
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงนอกเวลาทำการ
 • เสริมกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มยอดผู้มาใช้บริการช่วงนอกเวลาทำการ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. ประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมอย่างน้อย 3 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นผู้จบปริญญาโทด้านการบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลบริหารจัดการด้านเครื่องมือแพทย์
 • ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปวส ขึ้นไป สาขา เครื่องมือแพทย์ , อิเลคทรอนิคส์ , เครื่องมือวัด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office ขั้นพื้นฐานได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ปวช. ,ปวส.
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. บุคลิกภาพดี
 4. มีใจรักในงานบริการ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานรับ-ส่งผู้ป่วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร กำกับ ดูแล จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของพนักงาน ส่งเสริมการบริหารงานสวัสดิการให้ถูกต้องตามกฎหมายฯ ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.คุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน บริหารการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างพนักงาน กับ องค์กร

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ / บริหารงานบุคคล / การจัดการทรัพยากรมนุษย์ / นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 3. หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ , สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 5. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบ ค้นหา /จัดเก็บ /ติดตาม /รักษา และ scan แฟ้มประวัติผู้ป่วย เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆภายในโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. จบ ป.ว.ช. ขึ้นไปทุกสาขา
 3. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 4. มีความละเอียดรอบคอบ
 5. มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 6. มีความซื่อสัตย์
 7. กระตือรือร้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการให้บริการทางด้านการเงินผู้ป่วยใน(IPD) รวบรวมเอกสารให้แผนกติดตามหนี้สินวางบิลคู่สัญญา

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ปตรี.ขึ้นไป สาขาการเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. มีใจรักงานบริการ

ช่องทางการสมัคร

 1. กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 วันจันทร์ – ศุกร์ สมัครงานในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. – 11.00 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 2. ส่ง Resume มาที่ [email protected] หรือ [email protected]
 3. Line ID: chcrecruit

1.รูปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)

5.สำเนาวุฒการศึกษา

6.สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)

7.หลักฐานการทหาร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิรมล เบอร์ติดต่อ 02-0227676  อีเมลล์ [email protected]