Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

/ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่
ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่2020-05-25T11:05:46+00:00

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เหมือนเวลาทำการ
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงนอกเวลาทำการ
 • เสริมกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มยอดผู้มาใช้บริการช่วงนอกเวลาทำการ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. ประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมอย่างน้อย 3 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นผู้จบปริญญาโทด้านการบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาพยาบาล
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลผู้ป่วย / สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 2. ได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ จากสภาพการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลให้การต้อนรับผู้ป่วย
 • ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในการ ยืน เดิน นั่ง หรือพลิกตัว ในรายที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิม.6 ขึ้นไป
 2. จบหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย การดูแลผู้สูงอายุและเด็ก (หลักสูตร 6 เดือน)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขับรถให้กับผู้บริหาร และพนักงานของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 2. เพศชาย อายุ 25 -35 ปี
 3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 4. มีประสบการณ์ขับรถบริการไม่น้อยกว่า 3 ปี
 5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 6. รู้เส้นทางหลักและเส้นทางลัดในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกโรงพยาบาลอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. วุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 ,ปวช. ,ปวส.
 2. อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. บุคลิกภาพดี
 4. มีใจรักในงานบริการ
 5. หากมีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาล หรือหน่วยงานรับ-ส่งผู้ป่วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบหากลุ่มลูกค้าใหม่  ดูแลติดตามลูกค้าเก่า สำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ วางแผนออกเยี่ยมลูกค้า การออกสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพให้องค์การ  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาด
 2. เพศชาย – หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบรักงานบริการสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 4. มีทักษะไหวพริบปฎิภาณและทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการจัดทำทะเบียนประวัติผู้ป่วย/การขอประวัติการรักษา/ตรวจสอบสิทธิ์และเตรียมเอกสารใบเคลมประกัน/ใบรับรองแพทย์/ขายโปรแกรม Gift Voucher ให้การต้อนรับผู้บริการ และกลุ่มลูกค้า คู่สัญญา และให้ข้อมูลต่างๆ ของโรงพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 2. เพศชาย – หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบและรักงานบริการ
 4. มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสารได้
 5. สามารถทำงานกะได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมิณผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. มีทักษะด้านการประสานงาน
 4. บุคลิกภาพดี
 5. มีความรู้ด้านงานเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18 – 25 ปี
 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช.
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบ จัดพิมพ์รายงานผลตรวจสุขภาพ(กลุ่ม) และรายบุคคล  และงานธุรการในหน่วยงาน

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบและรักงานบริการ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 5. อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี พิมพ์เอกสารได้ทั้งไทย-อังกฤษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบ ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตโฆษณาและการติดต่อสื่อ เพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์สื่อกราฟิก และภาพเคลื่อนไหวต่างๆได้  การจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตามแผนงานด้านการตลาดที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 1. วุฒิปริญญาตรีสาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ สาขาการออกแบบ สาขาโฆษณา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 4. มีทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 5. สามารถสร้างภาพเคลี่อนไหว ใช้ After Effect ได้ สร้างสรรค์สื่อได้หลากหลายรูปแบบ

ช่องทางการสมัคร

 1. กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 วันจันทร์ – ศุกร์ สมัครงานในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. – 11.00 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 2. ส่ง Resume มาที่ [email protected] หรือ [email protected]
 3. Line ID: chcrecruit

1.รูปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)

5.สำเนาวุฒการศึกษา

6.สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)

7.หลักฐานการทหาร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เบอร์ติดต่อ 02-0227676  อีเมลล์ [email protected]