Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

/ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่
ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่2021-05-06T09:21:18+00:00

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เหมือนเวลาทำการ
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงนอกเวลาทำการ
 • เสริมกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มยอดผู้มาใช้บริการช่วงนอกเวลาทำการ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. ประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมอย่างน้อย 3 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นผู้จบปริญญาโทด้านการบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาพยาบาล
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลผู้ป่วย / สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 2. ได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ จากสภาพการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • มีหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และทุกหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมิณผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้อย่างดี
 4. บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 5. มีความรู้ด้านงานเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18 – 25 ปี
 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช.
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบหากลุ่มลูกค้าใหม่  ดูแลติดตามลูกค้าเก่า สำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ วางแผนออกเยี่ยมลูกค้า การออกสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพให้องค์การ  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาด
 2. เพศชาย – หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบรักงานบริการสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 4. มีทักษะไหวพริบปฎิภาณและทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตโฆษณาและการติดต่อสื่อ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตามแผนงานด้านการตลาดที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์,นิเทศน์ศิลป์,อุตสาหกรรมสาขาออกแบบการพิมพ์
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถสร้างกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้
 4. ใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ , 3 มิติ Adobe After Affect , Adobe Flash หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่สร้างภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกได้
 5. มีทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อ และสามารถตัดต่อวิดิโอได้
 6. มีความสามารถและทักษะในการสร้างสื่อผลงาน Motion Graphic ได้เป็นอย่างดี

**หมายเหตุ รบกวนแนบไฟล์ตัวอย่างผลงานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ขอรับเป็นไฟล์ผลงานภาพนิ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วย และปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. อายุ 18-25ปี
 3. ต้องได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กเล็ก

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของคนไข้นอก การรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย รวบรวมเอกสารให้แผนกติดตามหนี้สินวางบิลคู่สัญญา

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการต้อนรับให้คำแนะนำ ข้อมูลระบบนัดหมายผู้ป่วยในหน่วยงานและการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการประสานงานและการทำงานเป้นทีมร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หากวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ต้องมีปนะสบการณ์ตรงด้านธุรการอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีบุคลิกดี มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ช่องทางการสมัคร

 1. กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 วันจันทร์ – ศุกร์ สมัครงานในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. – 11.00 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 2. ส่ง Resume มาที่ hrchc@chaophya.com หรือ hrchc1235@gmail.com
 3. Line ID: chcrecruit

1.รูปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)

5.สำเนาวุฒการศึกษา

6.สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)

7.หลักฐานการทหาร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เบอร์ติดต่อ 02-0227676  อีเมลล์ hrchc@chaophya