Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

/ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่
ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่2020-09-18T15:44:38+00:00

ร่วมงานกับเรา – เจ้าหน้าที่

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เหมือนเวลาทำการ
 • บริหารจัดการความเสี่ยง ข้อร้องเรียน ปัญหาและอุปสรรคในช่วงนอกเวลาทำการ
 • เสริมกลยุทธ์ขององค์กรในการเพิ่มยอดผู้มาใช้บริการช่วงนอกเวลาทำการ

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์
 2. ประสบการณ์ด้านการพยาบาลอย่างน้อย 5 ปี
 3. ประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมอย่างน้อย 3 ปี
 4. ผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการบริหารอย่างน้อย 1 หลักสูตร ยกเว้นผู้จบปริญญาโทด้านการบริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ให้บริการทางการพยาบาลผู้ป่วย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง บุคลิกภาพดี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาพยาบาล
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลผู้ป่วย / สนับสนุนการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 2. ได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล จากสถาบันที่ได้รับการรับรองฯ จากสภาพการพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)
 3. มีใจรักงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมิณผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 2. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 3. มีทักษะด้านการประสานงาน
 4. บุคลิกภาพดี
 5. มีความรู้ด้านงานเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 18 – 25 ปี
 2. วุฒิ ม.6 ขึ้นไป หรือ ปวช.
 3. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. มีใจรักในงานบริการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 2. ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 3. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบหากลุ่มลูกค้าใหม่  ดูแลติดตามลูกค้าเก่า สำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ วางแผนออกเยี่ยมลูกค้า การออกสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพให้องค์การ  และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนงานกลยุทธ์ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์

คุณสมบัติ

 1. วุฒิ ป.ตรีสาขาการตลาด
 2. เพศชาย – หญิง บุคลิกภาพดี อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบรักงานบริการสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 4. มีทักษะไหวพริบปฎิภาณและทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรองที่ดี
 5. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตโฆษณาและการติดต่อสื่อ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ตามแผนงานด้านการตลาดที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์,นิเทศน์ศิลป์,อุตสาหกรรมสาขาออกแบบการพิมพ์
 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถสร้างกราฟิกโดยใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop ได้
 4. ใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ , 3 มิติ Adobe After Affect , Adobe Flash หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ที่สร้างภาพเคลื่อนไหว กราฟฟิกได้
 5. มีทักษะพื้นฐานในการผลิตสื่อ และสามารถตัดต่อวิดิโอได้
 6. มีความสามารถและทักษะในการสร้างสื่อผลงาน Motion Graphic ได้เป็นอย่างดี

**หมายเหตุ รบกวนแนบไฟล์ตัวอย่างผลงานที่เป็นภาพเคลื่อนไหวเท่านั้น ไม่ขอรับเป็นไฟล์ผลงานภาพนิ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการชำระเงินค่ารักษาพยาบาลของคนไข้นอก การรับฝากทรัพย์สินของผู้ป่วย รวบรวมเอกสารให้แผนกติดตามหนี้สินวางบิลคู่สัญญา

คุณสมบัติ

 1. ปริญญาตรี สาขาการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีบุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านงานโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฎิบัติหน้าที่รับอุปกรณ์ทางการแพทย์มาล้าง บรรจุหีบห่อ ทำให้ปราศจากเชื้อและนำส่งหน่วยงาน ภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ มีส่วนร่วมในกิจกรรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานและองค์กร

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
 2. เพศชาย ต้องผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. พร้อมเรียนรู้งาน
 4. หากได้รับประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วย (NA) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเตรียมคัดแยกเอกสารในการวางบิล การถ่ายเอกสารใบวางบิล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี 
 2. เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. สามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี

ช่องทางการสมัคร

 1. กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง ติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 วันจันทร์ – ศุกร์ สมัครงานในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. – 11.00 น.ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
 2. ส่ง Resume มาที่ hrchc@chaophya.com หรือ hrchc1235@gmail.com
 3. Line ID: chcrecruit

1.รูปถ่าย 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาทะเบียนบ้าน

4.สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี)

5.สำเนาวุฒการศึกษา

6.สำเนาใบผ่านงาน(ถ้ามี)

7.หลักฐานการทหาร

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เบอร์ติดต่อ 02-0227676  อีเมลล์ hrchc@chaophya