Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

– อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายการหรือราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– The price reserved for thai nationals only.

***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***

2021-10-06T10:21:31+00:00