Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

รพ.เจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่(เรียงจากซ้ายไปขวา) พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/ พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตรวรวิหาร/ พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม) วัดสุทัศนเทพวราราม/ พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม/ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพน/ พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ) วัดสุวรรณคีรี(ขี้เหล็ก)/ พระพิศาลกิจจาภรณ์ (บุญมี ธีรปญฺโญ) วัดชนะสงคราม/ พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์/ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร/ พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (พิมาย ถิรปญฺโญ) วัดนาโคก ณ หอประชุม พลโท นพ.โกวิท พัฑฒฆายน ชั้น 2 โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2018-10-17T13:21:17+00:00