Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

World Cancer Day รพ.เจ้าพระยา ขอแนะนำโปรแกรมคัดกรอง มะเร็ง ราคาพิเศษ

เนื่องด้วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวัน มะเร็ง โลก World Cancer Day ซึ่งโรค มะเร็ง เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของผู้คนทั่วโลกและมีแนวโน้มว่าจำนวนจะเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี

มะเร็ง

 

2019-02-04T16:19:45+00:00