Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย LOW DOSE CT

LOW DOSE CT

*กรณีมีอาการปอดผิดปกติ ติดต่อปรึกษาอาการเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อายุรกรรม 02-884-7000 ต่อศูนย์อายุรกรรม

2020-11-04T15:29:26+00:00