Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

การแก้ไขความผิดปกติ ของการสบฟันกระดูกขากรรไกรและใบหน้า โดยการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน (Correction of Dentofacial Deformities)

การแก้ไขความผิดปกติ ของการสบฟันกระดูกขากรรไกรและใบหน้า โดยการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน (Correction of Dentofacial Deformities)

วัตถุประสงค์
           เพื่อให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันและกระดูกขากรรไกรหรือรูปร่างของใบหน้า ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติขากรรไกร คางยื่น คางหลุบ ผู้ป่วยภายหลังอุบัติเหตุที่ทำให้การสบฟันและรูปหน้าผิดปกติ ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ โดยการผ่าตัดและ/หรือร่วมกับการจัดฟันเพื่อประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว พูดออกเสียงและมีผลในด้านความสวยงาม

ขอบเขตการรักษา
ตรวจวินิจฉัยและรักษาในผู้ป่วยที่มีปัญหาดังนี้

 1. ผู้ที่มีพยาธิสภาพที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูก ใบหน้าและขากรรไกรทำให้มีรูปร่างที่ผิดปกติ
 2. ผู้ที่มีความผิดปกติของขนาดของกระดูกและใบหน้าโดยไม่มีความพิการอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น คางยื่น คางหลุบ ฟันสบคร่อม คางเบี้ยว เป็นต้น
 3. ผู้ที่มีความพิการแต่กำเนิด เช่น ผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่
 4. ผู้ที่มีความผิดปกติภายหลังจากประสบอุบัติเหตุทำให้การสบฟันและรูปร่างใบหน้าผิดไปจากเดิม

แนวทางการรักษา
           ผู้ป่วยแต่ละรายที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยและวางแผนร่วมกันระหว่างทันตแพทย์จัดฟันและศัลยแพทย์ช่องปาก(ผู้ให้การผ่าตัด) การให้การรักษาความผิดปกติของการสบฟันและกระดูกขากรรไกรโดยทั่วไป ประกอบด้วย

 1. การจัดฟันก่อนการรักษาผ่าตัด เพื่อการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟัน ใช้เวลาประมาณ 1 ปีครึ่ง – 2 ปี
 2. การผ่าตัดเพื่อแก้ไขตำแหน่งหรือขนาดของกระดูกขากรรไกรและปรับการสบฟัน
 3. การจัดฟันหลังการผ่าตัด เพื่อปรับตำแหน่งฟันขั้นสุดท้ายเพื่อการสบฟันที่ถูกต้องสมบรูณ์ จะใช้เวลาอีกประมาณ ครึ่งปี – 1 ปี

 

ทีมแพทย์ผู้ให้การรักษา

 

1. รศ.นพ.ทพ. ธงชัย นันทนรานนท์

 • ทบ.,พบ., วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศัลยศาสตร์ช่องปากแมกซิลโลเฟเชียล)
 • อ.ท. (ศัลยกรรมช่องปากแมกซิลโลเฟเชียล), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)

 

 

 

2. ผศ.ทพ. สมยศ ลือเวศย์วณิช

 • ทบ., MDS., FRACDS.
 • อ.ท. (ศัลยกรรมช่องปากแมกซิลโลเฟเชียล)
 • เฟลโล ราชวิทยาลัยทันตแพทย์ ประเทศออสเตรเลีย

 

 

3. ทีมทันตแพทย์จัดฟัน โรงพยาบาลเจ้าพระยา

4. ทีมวิสัญญีแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2020-03-10T08:36:28+00:00