Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

งานทันตกรรมบดเคี้ยวเพื่อแก้ไขปัญหาของข้อต่อขากรรไกรและการสบฟัน

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษาและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับ การสบฟัน (Dental Occlusion) กล้ามเนื้อบดเคี้ยว (Masticatory Muscles) และข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular joint) รวมทั้งผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจหรือนอนกรนขณะหลับ (Sleep apnea / noring) ที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แล้ว

ขอบเขตการรักษา

ให้การตรวจและรักษา ในผู้ที่มีปัญหา ดังนี้

  1. นอนกัดฟัน (Sleep bruxism) ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการผิดปกติ
  2. ปวดและ/หรือ ขากรรไกรทำหน้าที่ไม่ปกติ ทั้งปัญหากล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร (Temporomandibular disorders)
  3. การสบฟันไม่ปกติ รู้สึกสบฟันไม่สบาย (Uncomfortable bite)ภยันตรายจากการสบฟันผิดปกติ (Trauma From Occlusion)
  4. ผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรังบริเวณขากรรไกร (Chronic Orafacial Pain)
  5. ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจ/นอนกรนขณะนอนหลับ (Sleep apnea/Snoring) ที่ผ่านการตรวจวินิจฉัยและประเมินจากแพทย์แล้ว
  6. ทำเครื่องมือกันกระแทก (Mouth guard) ขณะเล่นกีฬา

 

 

 

 

ทันตแพทย์ผู้ให้การรักษา

ผศ.ทพญ.พนมพร   วานิชชานนท์

ท.บ., อ.ว.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

M.S.D. (Restorative Dentistr-Occlusion)

อ.บ. (ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า)

2020-01-17T14:26:24+00:00