Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ศูนย์ทันตกรรมเที่ยงคืน โฉมใหม่ พร้อมเปิดให้บริการ

“ทำฟันปลอดภัย ห่างไกลโควิด”

           โรงพยาบาลเจ้าพระยาได้มีการปรับปรุงห้องทันตกรรมโฉมใหม่ทุกห้องตรวจ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจว่าโรงพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจ โดยมีบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจวัดมาตรฐานการตรวจสอบห้องสะอาดของ NEBB หรือ National Environmental Balancing Bureau ซึ่งเป็นมาตรฐานของอเมริกาที่ได้รับการยอมรับและนำมาใช้ในการยืนยันและเพิ่มความเชื่อมั่นผลการตรวจสอบห้องสะอาด

รูปห้องทันตกรรม

  1. การทดสอบความดันต่าง (Differential Pressure Test) ในการตรวจสอบห้องสะอาดจำเป็นจะต้องตรวจสอบดูว่าอากาศในห้องสะอาดนั้นมีการเคลื่อนที่จากจุดที่สะอาดไปสู่จุดที่สะอาดน้อยกว่าหรือไม่ ซึ่งวิธีในการตรวจสอบนั้นสามารถทำได้โดยการตรวจดูความดันต่างระหว่างห้องหรือจุด บริเวณต่างๆ ของห้องสะอาด อากาศจะเคลื่อนที่จากพื้นที่ที่มีความดันสูงไปสู่พื้นที่ที่มีความดันต่ำกว่า ดังนั้นห้องที่สะอาดกว่าควรจะต้องมีความดันมากกว่าห้องที่สะอาดน้อยกว่า
  2. การทดสอบอัตราการไหลของอากาศ (Airflow Test) ทำการตรวจวัดอัตราการไหลของลม หรือ Airflow test โดยการตรวจวัดปริมาณลมต่อหน่วยของเวลา (Airflow volume) หรืออัตราเร็วของลม (Airflow velocity) ซึ่งเป็นการเลือกใช้วิธีตรวจวัดที่ความเหมาะสมกับชนิดของห้องสะอาด

                            

 

                           

 

“ราคาเท่าเดิม…เพิ่มเติมคือความปลอดภัย”

ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคติดต่อและทันตแพทย์สภา

 

 

ใบรับรองการตรวจสอบประสิทธิภาพห้องสะอาดตามมาตรฐานของ

NEBB ISO 14644-1 (ISO class8)

2020-08-20T16:30:41+00:00