Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

พิเศษ!! สำหรับสำหรับการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งปากมดลูก

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอมอบส่วนลดวัคซีนมะเร็งปากมด

  • โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ (3 เข็ม) ราคาพิเศษ 8,800 บาท (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)
  • โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 9 สายพันธุ์ (3 เข็ม) ราคาพิเศษ 20,200 บาท (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป)

ตั้งแต่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

มะเร็งปากมดลูก รู้ทัน…ป้องกันได้ รู้เร็ว…รักษาหาย

2023-01-16T08:36:22+00:00