Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ภาพกิจกรรมงาน ” Beat for super brain ” เพื่อเสริมสร้างสมองลูกน้อย (EF)

2019-03-19T13:59:24+00:00

ภาพกิจกรรมงาน " Beat for super brain " เพื่อเสริมสร้างสมองลูกน้อย (EF)

ภาพกิจกรรมงาน ” Beat for super brain ” เพื่อเสริมสร้างสมองลูกน้อย (EF)2019-03-19T13:59:24+00:00

รพ.เจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2018-10-17T13:21:17+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่(เรียงจากซ้ายไปขวา) พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/ พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตรวรวิหาร/ พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม) วัดสุทัศนเทพวราราม/ พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม/ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพน/ พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ) วัดสุวรรณคีรี(ขี้เหล็ก)/ พระพิศาลกิจจาภรณ์ (บุญมี ธีรปญฺโญ) วัดชนะสงคราม/ พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์/ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร/ [...]

รพ.เจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2018-10-17T13:21:17+00:00