Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV )

//ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV )
ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด ( CCTV )2023-02-01T15:07:35+00:00

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิด
บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

            บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน) ดำเนินการใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ในพื้นที่ภายในและรอบบริเวณของโรงพยาบาล ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการรักษาความปลอดภัยและปกป้องชีวิต สุขภาพ และทรัพย์สิน ทั้งนี้ บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อของบริษัท ที่เข้ามายังพื้นที่โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิดดังกล่าว

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อธิบายการเก็บ รวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ

เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้

 1. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยอาศัยฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

 • 1.1. ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • 1.2. ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 1.3. ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของบริษัทฯ
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • 2.1. เพื่อการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยส่วนบุคคล และทรัพย์สิน
 • 2.2. เพื่อการปกป้องอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกและสินทรัพย์ของบริษัทฯ จากความเสียหาย ขัดขวาง การทำลายซึ่งทรัพย์สินหรืออาชญากรรมอื่น
 • 2.3. เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการยับยั้ง ป้องกัน สืบค้นและดำเนินคดีทางกฎหมาย
 • 2.4. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างที่มีกระบวนการทางวินัยหรือกระบวนการร้องทุกข์
 • 2.5. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือกระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน
 • 2.6. เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการริเริ่มหรือป้องกันการฟ้องร้องทางแพ่ง ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมและใช้

บริษัทฯ ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในตำแหน่งที่มองเห็นได้ โดยติดป้ายเตือนว่ามีการใช้งานกล้องวงจรปิด ณ ทางเข้าและทางออก รวมถึงพื้นที่ที่เห็นสมควรว่าเป็นจุดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้ามายังพื้นที่ของโรงพยาบาล

รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม
·         ภาพนิ่ง

·         ภาพเคลื่อนไหว

·         เสียง (บางพื้นที่)

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดในพื้นที่ที่อาจล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของท่านจนเกินสมควร ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องพัก หรือสถานที่เพื่อใช้ในการพักผ่อนของผู้ปฏิบัติงาน

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็นเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามที่ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ เราอาจเปิดเผยข้อมูลในกล้องวงจรปิดแก่ประเภทของบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 • 4.1. หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ
 • 4.2. ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อความจำเป็นในการสร้างความมั่นใจในเรื่องการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ รวมทั้งทรัพย์สินของท่านหรือบุคคลอื่น
 1. สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1. สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมอยู่ เว้นแต่กรณีที่เรามีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน เพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.3. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้

 • 5.3.1 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เราทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของท่านให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 • 5.3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • 5.3.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์เราได้แจ้งไว้ในการเก็บรวบรวม แต่ท่านประสงค์ให้เราเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมายของท่าน
 • 5.3.4 เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่เรากำลังพิสูจน์ให้ท่านเห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่ท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

5.4. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น เราสามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะตามภารกิจของเรา)

 1. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการเฝ้าระวังสังเกตโดยการใช้อุปกรณ์กล้องวงจรปิดตามที่ประกาศนี้กำหนด บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 15 วัน โดยกำหนดให้วันที่ทำการบันทึกนับเป็นวันที่หนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวทางบริษัทฯ จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสม ทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย หรือมีการเข้าถึง ลบ ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เราได้กำหนดให้มีนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นโดยประกาศให้ทราบกันโดยทั่วทั้งองค์กร พร้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยธำรงไว้ซึ่งความเป็นความลับ (Confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (Integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน (Availability) ของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเราได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวรวมถึงประกาศนี้ในระยะเวลาตามที่เหมาะสม

 1. ความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่เฉพาะผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของกิจกรรมการประมวลผลนี้เท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยเราจะดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างเคร่งครัด

 1. การปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลง

บริษัทฯ ของสวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดนี้ ณ เวลาใดๆ และในลักษณะใดๆ โดยบริษัทฯ จะแจ้งการปรับปรุงและแก้ไขเปลี่ยนแปลงผ่านหนังสือแจ้งที่จะได้ประกาศลงบนแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

 1. การติดต่อกับบริษัทฯ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงฉบับนี้ หรือหากประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน โปรดติดต่อไปยังที่อยู่ของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ฝ่ายอาคารสถานที่  บริษัท โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ : 113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย

กทม. 10700

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-434-1111, 02-884-7000 ต่อ 1249

หมายเลขโทรสาร : 02-434-6929

หรือติดต่อที่เว็ปไซต์ : https://www.chaophya.com

 

                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565