Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง

//ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง
ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง2023-02-01T08:43:01+00:00

ศูนย์สูตินรีเวช 24 ชั่วโมง

ให้บริการดูแลสุขภาพสตรีอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสูตินรีเวช เป็นสาขาการบริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยหรือปัญหาทางระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง และให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสุภาพสตรี นอกจากนี้ ยังมีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับสตรีทุกวัย เพื่อตรวจหามะเร็งในผู้หญิงระยะแรกเริ่มอีกด้วย

บริการทางการแพทย์

 • การวางแผนก่อนการแต่งงานและการตั้งครรภ์

 • การรับฝากครรภ์

 • ภาวะมีบุตรยาก

 • การคลอดบุตร

 • อาการปวดท้องน้อยเรื้อรัง

 • อาการปวดประจำเดือน

 • ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด

 • โรคทั่วไปทางสูตินรีเวช

หน่วยมะเร็งนรีเวช

      ให้การดูแลรักษา มะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากลโดยครอบคลุม  การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่ ให้คำปรึกษาและรักษาเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ก้อนที่มดลูก ก้อนที่รังไข่ ระดับค่ามะเร็งรังไข่ผิดปกติ ให้บริการผ่าตัดรักษาทางมะเร็งนรีเวช อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด ให้เคมีบำบัด การฉายแสง

โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

 1. นพ. ณัทชวกร นฤคนธ์
 2. นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล
 3. พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี
 4. พญ.สุทธิกมน สร้อยวัฒนา
 5. พญ.วรางคณา โกละกะ

  DEPARTMENT INFORMATION

YEARLY PATIENTS 18,722

  OPENING HOURS

โปรดติดต่อสอบถาม Call Center

ก่อนเข้ารับบริการ

0-2433-8222

0-2433-5666

*Call Center เปิดให้บริการทุกวัน

8.00-17.00 น.

โปรดติดต่อในเวลาทำการ

PHONE

020227641

LOCATION

ชั้น 2

โรงพยาบาลเจ้าพระยา 113/44

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

10700 ประเทศไทย

วิดีโอ

บทความสุขภาพ

รับมืออย่างไรเมื่อคุณแม่มือใหม่…ยังต้องทำงาน

By |June 29th, 2018|Categories: Article|Tags: |

รับมืออย่างไรเมื่อคุณแม่มือใหม่…ยังต้องทำงาน           [...]