Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

ร่วมงานกับเรา – แพทย์

/ร่วมงานกับเรา – แพทย์
ร่วมงานกับเรา – แพทย์2024-06-10T09:23:23+00:00

ร่วมงานกับเรา – แพทย์

ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางชั้นนำระดับสากล

มีความประสงค์ที่จะรับแพทย์ เพื่อรองรับการขยายงาน และร่วมพัฒนาองค์กรและเติบโตไปด้วยกัน

ท่านสามรถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมการสมัครแพทย์ ได้ที่ คุณกาญจนา (เลขานุการฝ่ายแพทย์) โทรศัพท์ 0-2434-1111 ต่อ 3417,3418

หรือส่ง CV มาที่ E-mail : mdsecretarychc3417@gmail.com

หลักฐานการสมัครงาน

  1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1  รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. สำเนาปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
  6. สำเนาใบวุฒิบัตร/อนุมัติ(ถ้ามี)

ทั้งนี้เพื่อนำเอกสารทั้งหมดเสนอผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์พิจารณาต่อไป และ หากท่านไม่สะดวก Scan แนบมาพร้อม e-mail ท่านสามารถส่ง fax ได้ที่เบอร์ 02-434-6929