Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

RSV ไวรัสร้ายในหน้าฝนของเด็กเล็ก

RSV ไวรัสร้ายในหน้าฝนของเด็กเล็ก

           โรคติดเชื้อทางเดินหายใจเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากจะเกิดในเด็กเล็กที่อายุต่ำกว่า 3 ปี ระบาดในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาว

           อาการคล้ายไข้หวัด ผู้ป่วยมีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล อาจส่งผลให้ทางเดินหายใจส่วนล่างมีการอักเสบ ทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวม หรือปอดอักเสบ ในรายที่อาการรุนแรง อาจมีไข้สูง ไอแรง หายใจมีเสียงครืดคราด หอบเหนื่อย หากผู้ป่วยมีไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส ไอจนอาเจียน หายใจเร็ว หอบจนชายโครงหรืออกบุ๋ม หายใจแล้วมีเสียงวี้ด รับประทานอาหารหรือนมได้น้อย ต้องพึงระวัง เพราะผู้ป่วยที่มีอาการหนักอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้

           RSV สามารถติดต่อจากผู้ใหญ่สู่เด็กได้ง่าย โดยเฉพาะเมื่อผู้ใหญ่ที่เป็นพาหะพบเห็นเด็กแล้วเอามือไปจับแก้ม หอมแก้มเด็ก โดยไม่ได้ทำความสะอาดร่างกายให้ดีเสียก่อน ก็อาจทำให้เด็กได้รับเชื่ออย่างไม่ทันรู้ตัว

           RSV สามารถป้องกันการติดเชื้อโดยการหมั่นล้างมือของตัวเองและของเด็กๆ เพราะการล้างมือจะทำให้เชื้อที่ติดมากับมือลดน้อยลง รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ถูกสุขลักษณะ ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพอ บ้านใดที่มีเด็กป่วยเป็น RSV แนะนำให้แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติและให้เด็กป่วยหยุดเรียนเพื่อลดการนำเชื้อไปแพร่สู่เพื่อนที่โรงเรียน

 

RSV

2020-02-13T13:45:52+00:00