Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

นพ.ทศพร ม่วงสวย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยา รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล HA National Forum จาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิดหลัก “Enhancing Trust in Healthcare” ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) โดยรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Conference) เมื่อเร็วๆนี้

2021-03-30T10:23:24+00:00