Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

แพ็กเกจผ่าตัด เปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง

           “ข้อเสียเปลี่ยนได้ ” การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม เป็นการรักษาข้อเข่าเสื่อม โดยการใช้ ข้อเข่าเทียม เพื่อให้เข่ากลับไปใช้งานได้ตามเดิมอีกครั้ง โดยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้งานเข่าได้ตามปกติภายในเวลาเพียงไม่กี่วัน เพราะจุดมุ่งหมายของเราเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตปกติได้เร็วที่สุด

 

2022-12-16T14:01:09+00:00