Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โรคลมหลับ (Narcolepsy)

          โรคลมหลับ เป็นโรคที่เกิดจากสารไฮโปเครติน (Hypocretin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่สำคัญในการควบคุมการตื่นต่ำกว่าปกติ ทำให้เกิดความผิดปกติของสมองในการควบคุมวงจรการหลับ-ตื่น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการง่วงนอนตอนกลางวันมากผิดปกติ เผลอหลับได้ง่ายและอาจหลับแม้ในสถานการณ์หรือสถานที่ที่ไม่ควรหลับ ผู้ป่วยบางรายอาจมี Cataplexy คือการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงล้มพับลงกับพื้นเวลาที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้อาจมีอาการไม่สามารถขยับตัวได้ขณะจะตื่นคล้ายผีอำ หรือเห็นภาพหลอนช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่น

          การวินิจฉัยสามารถทำได้โดยการพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับหรือโรคระบบประสาท เพื่อตรวจการนอนหลับ (Polysomnography, Sleep test) ร่วมกับการตรวจความง่วงตอนกลางวัน (Multiple sleep latency test, MSLT) นอกจากนี้ ยังต้องซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยแยกโรคจากโรคการนอนหลับหรือโรคทางสมองอื่น ๆ ด้วย

          ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาโรคลมหลับให้หายขาดได้ แต่สามารถรักษาเพื่อบรรเทาอาการของผู้ป่วยได้ เช่น ใช้ยากระตุ้นการตื่นตัวร่วมกับการวางแผนการนอนเพื่อบรรเทาอาการง่วงนอนระหว่างวัน การใช้ยาที่ช่วยลดอาการ Cataplexy, ผีอำ หรือเห็นภาพหลอน การปฏิบัติตัวเพื่อสุขภาพการนอนที่ดี และการป้องกันอุบัติเหตุจากความง่วงหรืออาการ Cataplexy หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดมีอาการที่อาจเป็นโรคลมหลับ สามารถไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการนอนที่ดี จะได้ใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

บทความโดย

นพ.วีรวัชร น้อมสวัสดิ์

อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและโรคการนอนหลับ

 

หากท่านมีอาการคล้ายดังกล่าวโรงพยาบาลเจ้าพระยาขอเสนอ

โปรแกรมทดสอบการหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Sleep Test) ราคา 14,000 บาท 

แพ็กแกจตรวจการนอน

😴โปรแกรมตรวจความง่วงตอนกลางวัน MSLT
💤ราคาเหมาจ่าย 10,000 บาท

😴โปรแกรมตรวจความสามารถในการตื่นตอนกลางวัน MWT
💤ราคาเหมาจ่าย 9,500 บาท

😴โปรแกรมทดสอบการหยุดหายใจขณะนอนหลับ + โปรแกรมตรวจความง่วงตอนกลางวัน SLEEP TEST + MSLT
💤ราคาเหมาจ่าย 20,000 บาท

😴โปรแกรมทดสอบการหยุดหายใจขณะนอนหลับ + โปรแกรมตรวจความสามารถในการตื่นตอนกลางวัน SLEEP TEST + MWT
💤ราคาเหมาจ่าย 19,900 บาท

 

 

2023-09-13T16:37:44+00:00