Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

การจี้ร้อนปากมดลูกเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก

 

ท่านใดสนใจการจี้ร้อนปากมดลูก เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษารอยโรคก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก ปรึกษาได้ที่ หน่วยมะเร็งนรีเวช

2024-07-16T13:57:35+00:00