Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

รพ.เจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน [email protected]

2020-04-30T16:57:08+00:00

รพ.เจ้าพระยา บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน [email protected]2020-04-30T16:57:08+00:00

รพ.เจ้าพระยา บริการเจาะเลือดถึงบ้าน [email protected]

2020-04-30T16:56:19+00:00

รพ.เจ้าพระยา บริการเจาะเลือดถึงบ้าน [email protected]2020-04-30T16:56:19+00:00

รพ.เจ้าพระยาให้บริการ Telemedicine อยู่บ้านปรึกษาแพทย์ได้…รับยาต่อเนื่อง…เบิกประกันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย

2020-04-24T14:59:58+00:00

รพ.เจ้าพระยาให้บริการ Telemedicine อยู่บ้านปรึกษาแพทย์ได้…รับยาต่อเนื่อง…เบิกประกันได้ไม่ต้องสำรองจ่าย2020-04-24T14:59:58+00:00

ศูนย์กุมารเวช มุ่งเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล

2020-04-28T10:57:27+00:00

ศูนย์กุมารเวช มุ่งเน้นมาตรการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล2020-04-28T10:57:27+00:00

เพิ่มจุดบริการตรวจและรักษา คลินิกโรคไข้หวัด ARI Clinic

2020-04-28T10:53:27+00:00

คลินิกโรคไข้หวัด ARI Clinic

เพิ่มจุดบริการตรวจและรักษา คลินิกโรคไข้หวัด ARI Clinic2020-04-28T10:53:27+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

2020-04-10T10:34:06+00:00

 

โรงพยาบาลเจ้าพระยาขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ2020-04-10T10:34:06+00:00

โครงการส่งยาถึงบ้าน (เฉพาะผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังที่ต้องการรับยาเดิม) เริ่ม 30 มี.ค. 63

2020-03-30T14:02:56+00:00

โครงการส่งยาถึงบ้าน (เฉพาะผู้ป่วยเก่าโรคเรื้อรังที่ต้องการรับยาเดิม) เริ่ม 30 มี.ค. 632020-03-30T14:02:56+00:00

การบริหารจัดการระบบยาในโรงพยาบาลเจ้าพระยา

2019-11-21T12:02:15+00:00

การบริหารจัดการระบบยาในโรงพยาบาลเจ้าพระยา2019-11-21T12:02:15+00:00