Language : | |
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

หน่วยมะเร็งนรีเวช

หน่วยมะเร็งนรีเวช2023-10-26T16:33:14+00:00

หน่วยมะเร็งนรีเวช

      ให้การดูแลรักษา มะเร็งทางด้านนรีเวชด้วยมาตรฐานสากลโดยครอบคลุม  การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งรังไข่ ให้คำปรึกษาและรักษาเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ ก้อนที่มดลูก ก้อนที่รังไข่ ระดับค่ามะเร็งรังไข่ผิดปกติ ให้บริการผ่าตัดรักษาทางมะเร็งนรีเวช อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งปากช่องคลอด ให้เคมีบำบัด การฉายแสง

โดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งนรีเวช

                                                      1. นพ. ณัทชวกร นฤคนธ์

                                                      2. พญ.สุขุมาลย์ สว่างวารี

                                                      3. ​นพ.พิสุทธิ์ ศรีชัยกุล

                                                      4. พญ.สุทธิกมน สร้อยวัฒนา

                                                      5. พญ.วรางคณา โกละกะ

  DEPARTMENT INFORMATION

YEARLY PATIENTS 18,722

  OPENING HOURS

โปรดติดต่อสอบถาม Call Center

ก่อนเข้ารับบริการ

0-2433-8222

0-2433-5666

*Call Center เปิดให้บริการทุกวัน

8.00-17.00 น.

โปรดติดต่อในเวลาทำการ

PHONE

 02-434-1111

02-884-7000

ต่อศูนย์สูตินรีเวช

หรือ 02-022-7641 ศูนย์สูตินรีเวช

LOCATION

ชั้น 2

โรงพยาบาลเจ้าพระยา 113/44

ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

10700 ประเทศไทย

โปรโมชั่นเกี่ยวกับด้านมะเร็งนรีเวช

บทความเกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช

VDO เกี่ยวกับมะเร็งนรีเวช