Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี โรงพยาบาลเจ้าพระยา

2019-12-25T16:38:39+00:00

โปรแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โปรแกรม ตรวจมะเร็งปากมดลูก และตรวจหาเชื้อไวรัสเอชพีวี โรงพยาบาลเจ้าพระยา2019-12-25T16:38:39+00:00

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม

2020-03-24T14:33:49+00:00

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม มะเร็งเต้านม ตรวจพบก่อน มีโอกาสรักษาหาย   โรงพยาบาลเจ้าพระยา มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ และ ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา สามารถปรึกษาปัญหาทะเร้งเต้านมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม ติดต่อ 02-8847000 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรม  

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม2020-03-24T14:33:49+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program

2020-03-25T15:09:35+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program - ศูนย์ ตรวจสุขภาพ และประกันเที่ยงคืน โรงพยาบาลเจ้าพระยา ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้บริการ ตรวจสุขภาพ ประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์ศุนย์ ตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะ  

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program2020-03-25T15:09:35+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady

2020-03-23T11:11:48+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady2020-03-23T11:11:48+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ

2020-03-26T11:14:18+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ2020-03-26T11:14:18+00:00

โปรแกรมค้นหา ไวรัสตับอักเสบ ชนิดต่างๆ

2020-03-26T11:13:02+00:00

โปรแกรมค้นหาไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ

โปรแกรมค้นหา ไวรัสตับอักเสบ ชนิดต่างๆ2020-03-26T11:13:02+00:00

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม

2019-12-25T18:35:32+00:00

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม2019-12-25T18:35:32+00:00

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์

2020-03-23T11:20:37+00:00

โปรแกรมตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์2020-03-23T11:20:37+00:00