Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม

2020-11-20T15:30:02+00:00

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ และเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม มะเร็งเต้านม ตรวจพบก่อน มีโอกาสรักษาหาย ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***   โรงพยาบาลเจ้าพระยา มีแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านม ศ.ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์ และ ดร.นพ. ดุลยพัฒน์ สงวนรักษา สามารถปรึกษาปัญหาทะเร้งเต้านมได้ที่ศูนย์ศัลยกรรม ติดต่อ 02-8847000 ต่อ ศูนย์ศัลยกรรม  

โปรแกรมตรวจ มะเร็งเต้านม  ด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องดิจิตอล แมมโมแกรม2020-11-20T15:30:02+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program

2020-11-20T15:30:39+00:00

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี Standard Check up Program ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเจ้าพระยา ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีและให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพ วัคซีนประจำปี เอ็กซเรย์ปอด โดยทีมแพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพโดยเฉพาะ ***โปรแกรมเหมาจ่าย ทุกโปรแกรมไม่สามารถใช้สิทธิเบิกประกันได้***  

โปรแกรม ตรวจสุขภาพ ประจำปี Standard Check up Program2020-11-20T15:30:39+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady

2020-11-20T15:29:39+00:00

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady2020-11-20T15:29:39+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ

2020-11-20T15:31:41+00:00

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ

โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรค ไวรัสตับอักเสบ2020-11-20T15:31:41+00:00

โปรแกรมค้นหา ไวรัสตับอักเสบ ชนิดต่างๆ

2020-11-20T15:30:57+00:00

โปรแกรมค้นหาไวรัสตับอักเสบชนิดต่างๆ

โปรแกรมค้นหา ไวรัสตับอักเสบ ชนิดต่างๆ2020-11-20T15:30:57+00:00

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม

2020-12-28T10:15:46+00:00

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม

ตรวจคัดกรองก่อนเผชิญภาวะสมองเสื่อม2020-12-28T10:15:46+00:00

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์

2020-11-23T15:52:49+00:00

โปรแกรมตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์

โปรแกรม ตรวจก่อนแต่ง /ก่อนตั้งครรภ์2020-11-23T15:52:49+00:00