Language : ไทย | English | China
Call : 02-434-1111, 02-884-7000

รพ.เจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2018-10-17T13:21:17+00:00

โรงพยาบาลเจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภชัย ไชยธีระพันธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลเจ้าพระยา นำทีมผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) โดยพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่(เรียงจากซ้ายไปขวา) พระราชวชิรดิลก (กิตติวัฒน์ กิตฺติวฑฺฒโน) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร/ พระราชพิพัฒนโกศล (ประสิทธิ์ ปริยตฺติธารี) วัดเศวตฉัตรวรวิหาร/ พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม) วัดสุทัศนเทพวราราม/ พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม/ พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) วัดพระเชตุพน/ พระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ) วัดสุวรรณคีรี(ขี้เหล็ก)/ พระพิศาลกิจจาภรณ์ (บุญมี ธีรปญฺโญ) วัดชนะสงคราม/ พระสรภาณกวี (เฉลียง จิตฺตธมฺโม) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์/ พระพิมลภาวนาพิธาน วิ. (สวง ยุตฺตธมฺโม) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร/ [...]

รพ.เจ้าพระยา จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2018-10-17T13:21:17+00:00

ศูนย์กระดูกและข้อ เฉพาะทาง สาเหตุของอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา

2019-01-07T09:32:38+00:00

ศูนย์กระดูกและข้อ เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬา โรงพยาบาลเจ้าพระยาพร้อมให้คำปรึกษาและรักษาอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เช่น เส้นเอ็นฉีกขาด ข้อเท้าแพลง ข้อเคลื่อน เอ็นเข่าฉีกขาด กระดูกอ่อนในเข่าฉีกขาด ข้อไหล่หลุด เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ข้อเท้าเคล็ด ข้อเท้าหัก เอ็นร้อยหวายอักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ โรคกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาท เอ็นข้อไหล่ฉีกขาด กระดูกไหปลาร้าหลุด เจ็บบริเวณข้อศอก นิ้วเคล็ด ข้อมือหัก เป็นต้น

ศูนย์กระดูกและข้อ เฉพาะทาง สาเหตุของอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา2019-01-07T09:32:38+00:00